• Odbierz prezent
TEN SQUARE GAMES S.A.: raport finansowy (2021-03-22 18:42)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2021-03-22
TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TEN SQUARE GAMES S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
50 - 416Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Traugutta45
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8982196752021744780
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto578 195241 133129 22956 054
Koszt wytworzenia sprzedanych usług25 43811 3545 6862 639
Zysk (strata) na działalności operacyjnej171 77484 57738 39219 661
Zysk (strata) brutto170 94584 62638 20719 672
Zysk (strata) netto151 59976 38633 88317 757
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej193 71466 43943 29615 444
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 598-3 543-1 028-824
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-28 243-27 309-6 312-6 348
Aktywa trwałe16 1014 9363 4891 159
Aktywa obrotowe307 583101 10966 65123 743
Kapitał własny238 05192 14551 58421 638
Zobowiązania długoterminowe7 4375371 612126
Zobowiązania krótkoterminowe78 19613 36316 9453 138
Liczba akcji (w szt)7 267 3117 241 2457 267 3117 241 245
Średnioważona liczba akcji (w szt)7 249 9577 239 3817 249 9577 239 381
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN/EUR)20,9110,554,672,45

2020 2019
Kurs EUR/PLN
- dla danych bilansowych 4,6148 4,2585
- dla danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych 4,4742 4,3018
Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.
Do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2594005719IKYHOINE82-2020-12-31.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe
sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci.xhtmlSprawozdanie zarządu z działalności
sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_lad_korporacyjny.xhtmlSprawozdanie zarządu z działalności - ład korporacyjny
Spraw_z_bad_GK_TSG_2020.xhtmlSprawozdanie z badania
oswiadczenie_RN_dot_sprawozdan.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące sprawozdań
oswiadczenie_RN_dot_komitetu_audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
Podpisy SSF.zipPodpisy

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Maciej ZużałekPrezes ZarząduMaciek Zużałek
2021-03-22Marcin ChruszczyńskiCzłonek ZarząduMarcin Chruszczyński
2021-03-22Anna IdzikowskaCzłonek ZarząduAnna Idzikowska
2021-03-22Wojciech GattnerCzłonek ZarząduWojciech Gattner
2021-03-22Janusz DziemidowiczCzłonek ZarząduJanusz Dziemidowicz
2021-03-22Andrzej IlczukCzłonek ZarząduAndrzej Ilczuk


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Karolina Hoszowska-DubaniowskaOsoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowychKarolina Hoszowska-Dubaniowska


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk