• Odbierz prezent
Tauron spółka

11 sierpnia spółka energetyczna Tauron przedstawiła wstępne wyniki finansowe za II kwartał 2020 r.

 

11 sierpnia po sesji na GPW Tauron przedstawił szacunkowe wyniki za I półrocze i II kwartał 2020 r. W II kwartale przychody ze sprzedaży wyniosły 4,72 mld zł, a w całym I półroczu 10,19 mld zł. W II kwartale wynik EBITDA wyniósł 1,45 mld zł, a w I półroczu 2,14 mld zł. W II kwartale spółka miała stratę operacyjną w wysokości 112 mln zł. W całym I półroczu spółka uzyskała zysk operacyjny w wysokości 362 mln zł. Spółka zakończyła II kwartał stratą netto na poziomie 479 mln zł. W całym I półroczu strata netto wyniosła 317 mln zł.

W podziale na poszczególne segmenty wyniki Tauronu w II kwartale wyglądały następująco:  EBITDA segmentu Dystrybucja: 1,01 mld zł, EBITDA segmentu Sprzedaż 220 mln zł, EBITDA segmentu Wydobycie 43 mln zł, EBITDA segmentu Wytwarzanie 28 mln zł, a EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii 42 mln zł. W II kwartale nakłady inwestycyjne wyniosły 872 mln zł.

Na wyniki Tauronu wpłynęły m. in. utworzenie w II kwartale odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów w segmentach Wydobycie i Wytwarzanie w łącznej kwocie 227 mln zł, a także odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości w wysokości 806 mln zł na moment początkowego przeszacowania aktywów netto Tauron Ciepło do wartości godziwej jako grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży. Odpisy te nie wpłynęły na wynik EBITDA. Na zwiększenie wyniku EBITDA wpłynęło natomiast w II kwartale rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze w łącznej wysokości 533 mln zł. Na wyniki grupy wpłynęły także różnice kursowe. Szacowany wpływ pandemii koronawirusa na wyniki Tauronu w I półroczu wyniósł 147 mln zł. Jest to przede wszystkim konsekwencją niższych wolumenów dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej.

Przedstawione wyniki mają charakter szacunkowy. Ostateczny raport zostanie opublikowany 19 sierpnia.

Dla porównania warto wspomnieć, że w II kwartale ubiegłego roku przychody wyniosły 5,09 mld zł, zysk EBITDA 996,2 mln zł, a zysk netto 142,2 mln zł. W całym I półroczu 2019 r. przychody wyniosły 10,4 mld zł, zysk EBITDA 2,2 mld zł, a zysk netto 666,9 mln zł.

 

Notowania: Tauron Polska Energia SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:TPE/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk