• Odbierz prezent
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Utworzenie rezerwy w jednostkowym sprawozdaniu finansowym TAURON Polska Energia S.A. za 2020 rok (2021-03-15 17:16)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Utworzenie rezerwy w jednostkowym sprawozdaniu finansowym TAURON Polska Energia S.A. za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 15 marca 2021 r. zakończył główne analizy w zakresie oszacowania na dzień 31 grudnia 2020 r. wysokości rezerwy na umowę rodzącą obciążenia, tj. wieloletnią umowę zakupu przez Emitenta energii elektrycznej wytwarzanej w bloku 910 MW w Jaworznie („Umowa”). Zawarcie Umowy było związane z transakcją, o której Emitent informował w raportach bieżących nr 11/2018 z 28 marca 2018 r. oraz nr 24/2018 z 26 lipca 2018 r. Przeprowadzone analizy wykazały zasadność utworzenia rezerwy w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta za rok 2020 w wysokości 1,1 mld zł.

Rezerwa utworzona zgodnie z MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe została wyliczona do 2060 roku przy założeniu zakupu przez Emitenta od spółki celowej Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. („NJGT”) wolumenu energii elektrycznej wytworzonej przez blok 910 MW w Jaworznie po cenach określonych w Umowie, a ceny sprzedaży energii elektrycznej przez Emitenta przyjęto w oparciu o prognozy cen energii i kosztów NJGT oraz założenia biznesowe. Emitent oraz NJGT zawarli z organem podatkowym uprzednie porozumienie cenowe (tzw. APA) dotyczące przyjętych w Umowie zasad wyznaczania cen energii elektrycznej wytwarzanej przez blok 910 MW i będącej przedmiotem sprzedaży na rzecz Emitenta. O zatwierdzeniu porozumienia cenowego decyzją Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2018 z 19 października 2018 r.

Emitent zwraca uwagę, że ujęcie przedmiotowej rezerwy nie wpływa na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

Emitent szacuje, że łączny wpływ rezerwy, o której mowa w niniejszym raporcie oraz odpisów z tytułu utraty wartości i obniżenia wartości pożyczek (raport bieżący nr 5/2021 z 23 lutego 2021 r.) na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego netto TAURON Polska Energia S.A. za 2020 r. wyniesie 2,2 mld zł.

Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym TAURON Polska Energia S.A. za 2020 rok, którego termin publikacji zaplanowano na 31 marca 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-114Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ks. Piotra Ściegiennego3
(ulica)(numer)
(32) 744 27 00(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
(telefon)(fax)
sekretariat@tauron.plwww.tauron.pl
(e-mail)(www)
9542583988240524697
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Marek WadowskiWiceprezes Zarządu ds. Finansów, p.o. Prezesa Zarządu
2021-03-15Oliwia TokarczykProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk