• Odbierz prezent
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I półrocze 2021 r. i II kwartał 2021 r. (2021-09-01 18:23)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr36/2021
Data sporządzenia: 2021-09-01
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I półrocze 2021 r. i II kwartał 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
TAURON Polska Energia S.A. ( „Emitent”) przekazuje wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. („Grupa TAURON”, „Grupa”) za I półrocze 2021 r. i II kwartał 2021 r.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za:

(a) I półrocze 2021 r.

Przychody ze sprzedaży: 11 866 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe):
2 919 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 519 mln zł
- EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 167 mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 1 008 mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: 237 mln zł
- EBITDA segmentu Wydobycie: (45) mln zł

EBIT (zysk operacyjny): 731 mln zł
Zysk brutto: 597 mln zł
Zysk netto: 382 mln zł

Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 1 287 mln zł
Dług netto na 30 czerwca 2021 r.: 9 733 mln zł
Wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 czerwca 2021 r.: 2,06x

(b) II kwartał 2021 r.

Przychody ze sprzedaży: 5 422 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe):
1 183 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 777 mln zł
- EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 83 mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 322 mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: 2 mln zł
- EBITDA segmentu Wydobycie: (32) mln zł

EBIT (strata operacyjna): (482) mln zł
Strata brutto: (501) mln zł
Strata netto: (469) mln zł

Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 648 mln zł

Wybrane szacunkowe dane operacyjne za:

(a) I półrocze 2021 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 26,76 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 25,94 TWh
Produkcja energii elektrycznej brutto: 7,73 TWh, w tym z OZE: 0,89 TWh
Produkcja ciepła: 7,22 PJ
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 16,63 TWh
Produkcja węgla handlowego 2,70 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 2,35 mln ton

(b) II kwartał 2021 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 12,97 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 12,58 TWh
Produkcja energii elektrycznej brutto: 3,51 TWh, w tym z OZE: 0,40 TWh
Produkcja ciepła: 2,07 PJ
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 7,86 TWh
Produkcja węgla handlowego: 1,26 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 1,11 mln ton

Istotne czynniki mające wpływ na wyniki II kwartału 2021 r.:

a) utworzenie w II kwartale 2021 r. odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w ramach energetyki konwencjonalnej (segment Wytwarzanie) w wysokości 924 mln zł, w ramach działalności ciepłowniczej (segment Wytwarzanie) w wysokości 14 mln zł oraz w ramach segmentu Wydobycie w wysokości 185 mln zł, co wpłynęło na obniżenie wyniku finansowego brutto Grupy o 1 123 mln zł (brak wpływu na EBITDA). O wynikach analiz przeprowadzonych w ramach testów na utratę wartości aktywów Emitent informował w raporcie bieżącym nr 35/2021 z 26 sierpnia 2021 r.,

b) ujęcie w II kwartale 2021 r. przychodów finansowych z tytułu dodatnich różnic kursowych głównie od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON w II kwartale 2021 r. o 122 mln zł (brak wpływu na EBITDA).

Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2021 r., którego publikację zaplanowano na 15 września 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-114Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ks. Piotra Ściegiennego3
(ulica)(numer)
(32) 744 27 00(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
(telefon)(fax)
sekretariat@tauron.plwww.tauron.pl
(e-mail)(www)
9542583988240524697
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-01Krzysztof SurmaWiceprezes Zarządu ds. Finansów
2021-09-01Jerzy TopolskiWiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk