• Odbierz prezent
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: raport finansowy (2021-09-15 17:35)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2021-09-15
TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-114Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ks. Piotra Ściegiennego3
(ulica)(numer)
(32) 774 27 04(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
(telefon)(fax)
sekretariat@tauron.plwww.tauron.pl
(e-mail)(www)
9542583988240524697
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.dane przekształc.dane przekształc.
Przychody ze sprzedaży 11 866 381 10 186 778 2 609 602 2 293 648
Zysk operacyjny 730 580 597 685 160 666 134 574
Zysk przed opodatkowaniem 596 688 352 475 131 221 79 363
Zysk netto 381 965 27 046 84 000 6 090
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 355 959 28 082 78 281 6 323
Zysk (strata) netto przypadająca udziałom niekontrolującym 26 006 (1 036) 5 719 (233)
Pozostałe całkowite dochody netto 146 764 (190 755) 32 276 (42 950)
Łączne całkowite dochody 528 729 (163 709) 116 276 (36 860)
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 502 635 (162 528) 110 538 (36 594)
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym 26 094 (1 181) 5 738 (266)
Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,20 0,02 0,04 0,00
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 569 859 2 523 280 565 152 568 140
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 596 135) (2 158 988) (351 015) (486 116)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(1 333 162) (963 214) (293 183) (216 877)
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(359 438) (598 922) (79 046) (134 853)
Stan na30.06.202131.12.202030.06.202131.12.2020
dane przekształc.dane przekształc.
Aktywa trwałe 32 504 864 33 584 959 7 190 069 7 277 663
Aktywa obrotowe 6 013 593 6 111 252 1 330 206 1 324 272
Aktywa razem 38 518 457 39 696 211 8 520 275 8 601 935
Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 1 938 318 1 898 836
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 16 336 078 15 833 523 3 613 537 3 431 031
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 915 901 893 623 202 597 193 643
Kapitał własny razem 17 251 979 16 727 146 3 816 134 3 624 674
Zobowiązania długoterminowe 14 542 576 15 865 877 3 216 815 3 438 042
Zobowiązania krótkoterminowe 6 723 902 7 103 188 1 487 326 1 539 219
Zobowiązania razem 21 266 478 22 969 065 4 704 141 4 977 261
Wybrane jednostkowe dane finansowe TAURON Polska Energia S.A.półrocze 2021półrocze 2020półrocze 2021półrocze 2020
dane przekształc.dane przekształc.
Przychody ze sprzedaży 7 475 727 5 206 920 1 644 029 1 172 386
Zysk (strata) operacyjna(51 449) 65 550 (11 314) 14 759
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 601 854 (1 658 904) 132 357 (373 518)
Zysk (strata) netto 568 790 (1 617 532) 125 086 (364 202)
Pozostałe całkowite dochody netto 118 371 (107 340) 26 032 (24 169)
Łączne całkowite dochody 687 161 (1 724 872) 151 118 (388 371)
Zysk (strata) na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowa i rozwodniona z zysku (straty) netto) 0,32 (0,92) 0,07 (0,21)
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 654 539 742 272 143 943 167 129
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 838 600 (1 115 763) 184 421 (251 224)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(1 306 832) (998 056) (287 393) (224 722)
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 186 307 (1 371 547) 40 971 (308 817)
Stan na30.06.202131.12.202030.06.202131.12.2020
dane przekształc.dane przekształc.
Aktywa trwałe 26 030 123 25 202 812 5 757 858 5 461 301
Aktywa obrotowe 3 775 112 3 843 923 835 054 832 956
Aktywa razem 29 805 235 29 046 735 6 592 912 6 294 257
Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 1 938 318 1 898 836
Kapitał własny 12 148 909 11 461 748 2 687 336 2 483 694
Zobowiązania długoterminowe 11 749 058 13 074 803 2 598 889 2 833 233
Zobowiązania krótkoterminowe 5 907 268 4 510 184 1 306 687 977 330
Zobowiązania razem 17 656 326 17 584 987 3 905 576 3 810 563

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2021 r. - 4,5208 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2020 r. - 4,6148 PLN/EUR),
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. - 4,5472 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. - 4,4413 PLN/EUR).

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
TAURON skons raport za I półrocze 2021 r.pdfSkonsolidowany raport za I półrocze 2021 r. TAURON Polska Energia S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-15Artur Michałowskip. o. Prezesa Zarządu
2021-09-15Krzysztof SurmaWiceprezes Zarządu ds. Finansów


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk