• Odbierz prezent
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: raport finansowy (2021-05-19 17:30)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2021-05-19
TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-114Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ks. Piotra Ściegiennego3
(ulica)(numer)
(32) 744 27 00(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
(telefon)(fax)
sekretariat@tauron.plwww.tauron.pl
(e-mail)(www)
9542583988240524697
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.
Przychody ze sprzedaży 6 444 513 5 467 766 1 409 530 1 243 720
Zysk operacyjny 1 212 491 474 051 265 193 107 830
Zysk przed opodatkowaniem 1 097 380 231 408 240 017 52 637
Zysk netto 850 801 161 475 186 085 36 730
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 839 016 162 066 183 508 36 864
Zysk netto przypadający udziałom niekontrolującym 11 785 (591) 2 577 (134)
Pozostałe całkowite dochody netto 105 533 (70 932) 23 082 (16 134)
Łączne całkowite dochody 956 334 90 543 209 167 20 596
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 944 535 91 120 206 586 20 727
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym 11 799 (577) 2 581 (131)
Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,48 0,09 0,10 0,02
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 815 915 739 758 397 173 168 268
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(897 445) (1 124 426) (196 287) (255 766)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(481 307) 845 926 (105 270) 192 418
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 437 163 461 258 95 616 104 920
Stan na 31.03.2021Stan na 31.12.2020 Stan na 31.03.2021Stan na 31.12.2020
dane przekszt.dane przekszt.
Aktywa trwałe 33 437 751 33 584 959 7 175 021 7 277 663
Aktywa obrotowe 8 161 497 6 111 252 1 751 282 1 324 272
Aktywa razem 41 599 248 39 696 211 8 926 303 8 601 935
Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 1 880 297 1 898 836
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 16 778 066 15 833 523 3 600 212 3 431 031
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 905 112 893 623 194 217 193 643
Kapitał własny razem 17 683 178 16 727 146 3 794 429 3 624 674
Zobowiązania długoterminowe 15 717 690 15 865 877 3 372 678 3 438 042
Zobowiązania krótkoterminowe 8 198 380 7 103 188 1 759 196 1 539 219
Zobowiązania razem 23 916 070 22 969 065 5 131 874 4 977 261
Wybrane jednostkowe dane finansowe TAURON Polska Energia S.A.
Przychody ze sprzedaży 4 448 332 2 621 243 972 930 596 238
Zysk (strata) operacyjna 59 227 (67 018) 12 954 (15 244)
Strata przed opodatkowaniem(249 103) (773 691) (54 483) (175 987)
Strata netto(285 558) (721 023) (62 457) (164 007)
Pozostałe całkowite dochody netto 107 398 (72 997) 23 490 (16 604)
Łączne całkowite dochody(178 160) (794 020) (38 967) (180 611)
Strata na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowa i rozwodniona ze straty netto)(0,16) (0,41) (0,03) (0,09)
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 970 260 298 643 212 213 67 931
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(556 421) (1 096 214) (121 699) (249 349)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(464 129) 875 912 (101 513) 199 238
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(50 290) 78 341 (10 999) 17 820
Stan na 31.03.2021Stan na 31.12.2020 Stan na 31.03.2021Stan na 31.12.2020
dane przekszt.dane przekszt.
Aktywa trwałe 26 432 628 25 202 812 5 671 873 5 461 301
Aktywa obrotowe 3 501 755 3 843 923 751 401 832 956
Aktywa razem 29 934 383 29 046 735 6 423 274 6 294 257
Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 1 880 297 1 898 836
Kapitał własny 11 283 588 11 461 748 2 421 215 2 483 694
Zobowiązania długoterminowe 13 159 554 13 074 803 2 823 757 2 833 233
Zobowiązania krótkoterminowe 5 491 241 4 510 184 1 178 302 977 330
Zobowiązania razem 18 650 795 17 584 987 4 002 059 3 810 563

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 31 marca 2021 r. - 4,6603 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2020 r. - 4,6148 PLN/EUR),

- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. - 4,5721 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. - 4,3963 PLN/EUR).

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
TAURON skons raport za I kwartał 2021.pdfRozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-19Paweł StrączyńskiPrezes Zarządu
2021-05-19Jerzy TopolskiWiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk