• Odbierz prezent
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: raport finansowy (2021-03-31 17:33)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
40-114Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ks. Piotra Ściegiennego3
(ulica)(numer)
(32) 744 27 00(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
(telefon)(fax)
sekretariat@tauron.plwww.tauron.pl
(e-mail)(www)
9542583988240524697
(NIP)(REGON)
259400NAPDFBOTNCRL540000271562
(LEI) (KRS)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody ze sprzedaży11 340 464,0010 680 577,002 534 635,002 482 816,00
Zysk (strata) operacyjny-909 903,00101 102,00-203 367,0023 502,00
Strata przed opodatkowaniem-3 527 630,00-346 207,00-788 438,00-80 480,00
Strata netto-3 589 655,00-462 830,00-802 301,00-107 590,00
Pozostałe całkowite dochody netto-95 367,0011 171,00-21 315,002 597,00
Łączne całkowite dochody-3 685 022,00-451 659,00-823 616,00-104 993,00
Strata na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowa i rozwodniona ze straty netto)-2,05-0,26-0,46-0,06
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona)1 752 549 394,001 752 549 394,001 752 549 394,001 752 549 394,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej907 446,00-498 270,00202 817,00-115 828,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 088 538,0074 699,00-243 292,0017 365,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-512 772,001 934 525,00-114 606,00449 701,00
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-693 864,001 510 954,00-155 081,00351 238,00
Aktywa trwałe24 498 483,0027 010 590,005 308 677,006 342 747,00
Aktywa obrotowe4 209 659,003 474 539,00912 208,00815 907,00
Aktywa razem28 708 142,0030 485 129,006 220 885,007 158 654,00
Kapitał podstawowy8 762 747,008 762 747,001 898 836,002 057 707,00
Kapitał własny11 123 155,0014 808 177,002 410 322,003 477 322,00
Zobowiązania długoterminowe13 074 803,0010 947 500,002 833 233,002 570 741,00
Zobowiązania krótkoterminowe4 510 184,004 729 452,00977 330,001 110 591,00
Zobowiązania razem17 584 987,0015 676 952,003 810 563,003 681 332,00
Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2020 roku - 4,6148 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019 roku - 4,2585 PLN/EUR),
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku - 4,4742 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku - 4,3018 PLN/EUR).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
TPE_ListPrezesa2020.xhtmlList Prezesa Zarządu do Raportu Rocznego 2020
TPE_ListPrezesa2020.xhtml.xadesList Prezesa Zarządu do Raportu Rocznego 2020 – podpisy
TPE_WybraneDane2020.xhtmlWybrane Jednostkowe Dane Finansowe 2020
TPE_WybraneDane2020.xhtml.xadesWybrane Jednostkowe Dane Finansowe - podpisy
TPE_SprawozdaniezBadania2020.xhtmlOpinia Niezależnego Biegłego Rewidenta 2020
TPE_SprawozdaniezBadania2020.T.xhtml.xadesOpinia Niezależnego Biegłego Rewidenta 2020 - podpisy
TPE_SprawozdanieFinansowe2020.xhtmlJednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2020
TPE_SprawozdanieFinansowe2020.xhtml.xadesJednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2020 - podpisy
TPE_GKTPE_SprawozdanieZarzadu2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z Działalności 2020
TPE_GKTPE_SprawozdanieZarzadu2020.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z Działalności 2020 - podpisy
TPE_GKTPE_SprawozdanieNiefinansowe2020.xhtmlSprawozdanie na temat informacji niefinansowych 2020
TPE_GKTPE_SprawozdanieNiefinansowe2020.xhtml.xadesSprawozdanie na temat informacji niefinansowych 2020 - podpisy
TPE_OswiadczenieZarzadu2020.xhtmlOświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Jednostkowego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności 2020
TPE_OswiadczenieZarzadu2020.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Jednostkowego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności 2020 - podpisy
TPE_InformacjaZarzaduAudytor2020.xhtmlInformacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej 2020
TPE_InformacjaZarzaduAudytor2020.xhtml.xadesInformacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej 2020 - podpisy
TPE_GKTPE_OswiadczenieRN_KomitetAudytu2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu 2020
TPE_GKTPE_OcenaRN_SF2020.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dotycząca Sprawozdań Finansowych i Sprawozdania Zarządu z Działalności 2020

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk