• Odbierz prezent
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: raport finansowy (2021-03-31 17:30)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
40-114Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ks. Piotra Ściegiennego3
(ulica)(numer)
(32) 744 27 00(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
(telefon)(fax)
sekretariat@tauron.plwww.tauron.pl
(e-mail)(www)
9542583988240524697
(NIP)(REGON)
259400NAPDFBOTNCRL540000271562
(LEI) (KRS)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży 20 367 400,0019 112 336,004 552 188,004 442 869,00
Rekompensaty66 448,00952 650,0014 851,00221 454,00
Zysk (strata) operacyjny-1 014 635,00199 048,00-226 775,0046 271,00
Strata przed opodatkowaniem-1 655 668,00-112 744,00-370 048,00-26 209,00
Strata netto z działalności kontynuowanej-1 733 550,00-94 197,00-387 455,00-21 897,00
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej-754 327,0082 514,00-168 595,0019 181,00
Strata netto-2 487 877,00-11 683,00-556 050,00-2 716,00
Strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej-2 485 115,00-10 908,00-555 432,00-2 536,00
Strata netto przypadająca udziałom niekontrolującym-2 762,00-775,00-617,00-180,00
Pozostałe całkowite dochody netto-188 006,00-101 853,00-42 020,00-23 677,00
Łączne całkowite dochody-2 675 883,00-113 536,00-598 070,00-26 393,00
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej-2 672 871,00-112 530,00-597 396,00-26 159,00
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym-3 012,00-1 006,00-673,00-234,00
Strata na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowa i rozwodniona ze straty netto za okres przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej)-1,42-0,01-0,32-0,00
Strata na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowa i rozwodniona ze straty netto z działalności kontynuowanej za okres przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej)-0,99-0,05-0,22-0,01
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona)1 752 549 394,001 752 549 394,001 752 549 394,001 752 549 394,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej4 041 979,002 035 575,00903 397,00473 191,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 976 568,00-4 534 738,00-888 777,00-1 054 149,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-373 635,002 894 792,00-83 509,00672 926,00
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-308 224,00395 629,00-68 889,0091 968,00
Aktywa trwałe31 736 391,0035 052 287,006 877 089,008 231 135,00
Aktywa obrotowe7 674 673,006 865 478,001 663 056,001 612 182,00
Aktywa razem39 411 064,0041 917 765,008 540 146,009 843 317,00
Kapitał podstawowy8 762 747,008 762 747,001 898 836,002 057 707,00
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej15 518 642,0018 192 226,003 362 798,004 271 980,00
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące893 623,00900 434,00193 643,00211 444,00
Kapitał własny razem16 412 265,0019 092 660,003 556 441,004 483 424,00
Zobowiązania długoterminowe15 687 376,0014 963 274,003 399 362,003 513 743,00
Zobowiązania krótkoterminowe7 311 423,007 861 831,001 584 342,001 846 150,00
Zobowiązania razem22 998 799,0022 825 105,004 983 704,005 359 893,00
Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2020 roku - 4,6148 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019 roku - 4,2585 PLN/EUR),
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku - 4,4742 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku - 4,3018 PLN/EUR).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GKTPE_ListPrezesa2020.xhtmlList Prezesa Zarządu do Skonsolidowanego Raportu Rocznego 2020
GKTPE_ListPrezesa2020.xhtml.xadesList Prezesa Zarządu do skonsolidowanego Raportu Rocznego 2020 – podpisy
GKTPE_Wybrane.Dane2020.xhtmlWybrane Skonsolidowane Dane Finansowe 2020
GKTPE_Wybrane.Dane2020.xhtml.xadesWybrane Skonsolidowane Dane Finansowe - podpisy
GKTPE_SprawozdaniezBadania2020.xhtmlOpinia Niezależnego Biegłego Rewidenta 2020
GKTPE_SprawozdaniezBadania2020.T.xhtml.xadesOpinia Niezależnego Biegłego Rewidenta 2020 - podpisy
esef_GKTPE_SprawozdanieFinansowe2020.zipSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2020
esef_GKTPE_SprawozdanieFinansowe2020.zip.xadesSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2020 - podpisy
TPE_GKTPE_SprawozdanieZarzadu2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z Działalności 2020
TPE_GKTPE_SprawozdanieZarzadu2020.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z Działalności 2020 - podpisy
TPE_GKTPE_SprawozdanieNiefinansowe2020.xhtmlSprawozdanie na temat informacji niefinansowych 2020
TPE_GKTPE_SprawozdanieNiefinansowe2020.xhtml.xadesSprawozdanie na temat informacji niefinansowych 2020 - podpisy
GKTPE_OswiadczenieZarzadu2020.xhtmlOświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności 2020
GKTPE_OswiadczenieZarzadu2020.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności 2020 - podpisy
GKTPE_InformacjaZarzaduAudytor2020.xhtmlInformacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej 2020
GKTPE_InformacjaZarzaduAudytor2020.xhtml.xadesInformacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej 2020 - podpisy
TPE_GKTPE_OswiadczenieRN_KomitetAudytu2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu 2020
TPE_GKTPE_OcenaRN_SF2020.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dotycząca Sprawozdań Finansowych i Sprawozdania Zarządu z Działalności 2020

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk