• Odbierz prezent
TARCZYŃSKI S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczynski S.A. wraz z projektami uchwał. (2022-05-27 16:23)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2022
Data sporządzenia:2022-05-27
Skrócona nazwa emitenta
TARCZYŃSKI S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczynski S.A. wraz z projektami uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Tarczyński S.A. („Spółka”) na podstawie art. 395 § 1, art. 399 §1, w związku z art. 4021 i 4022
Kodeksu spółek handlowych („KSH”), § 11 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 12 ust. 2 lit. a) Regulaminu
Zarządu Spółki, zwołuje na dzień 23 czerwca 2022 roku, na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Tarczyński S.A. („Walne Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie się w
siedzibie Spółki w Ujeźdźcu Małym 80 (55-100 Trzebnica).
I. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2021 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Spółki w 2021 roku
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej w 2021 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki za 2021 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok oraz
wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2021 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z
wykonywania obowiązków w 2021 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania obowiązków w 2021 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Tarczyński S.A. nowych
zobowiązań z tytułu lub w związku z umową kredytów terminowych, kredytu odnawialnego
oraz kredytów obrotowych z dnia 11 grudnia 2017 r., z późn. zm.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej
Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
II. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa
głosu:
Zgodnie z art. 4061 §1 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące
akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 07 czerwca 2022 roku.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (07 czerwca 2022 roku) jest jednolity dla
uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane
na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu., tj. w
dniu 07 czerwca 2022 roku.
Na żądanie uprawnionego z akcji oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu,
zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w
pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 08
czerwca 2022 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz Spółki może przenosić
akcje w okresie między dniem rejestracji, a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd
Spółki, zawierająca nazwiska i imiona, albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsca zamieszkania
(siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w
sekretariacie Zarządu Tarczyński S.A. (Ujeździec Mały 80; 55-100 Trzebnica) przez trzy dni
powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (tj. w dniach 20, 21 i 22 czerwca 2022 r.).
Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w Sekretariacie Zarządu Tarczyński S.A.
(Ujeździec Mały 80; 55-100 Trzebnica) oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego
sporządzenia.
Akcjonariusz Spółki może w dniach 20, 21 i 22 czerwca 2022 r. żądać przesłania mu listy
akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć na piśmie w siedzibie Spółki w Sekretariacie
Zarządu Tarczyński S.A. (Ujeździec Mały 80; 55-100 Trzebnica) lub przesłać pocztą elektroniczną na
adres: ir@tarczynski.pl.
Wraz z żądaniem przesłania listy:
a) akcjonariusze nie będący osobami fizycznymi – muszą potwierdzić uprawnienie do działania
w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego podmiotu rejestru,
b) akcjonariusze będący osobami fizycznymi – muszą okazać kopię dokumentu
potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
c) pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza – musi dołączyć ponadto pełnomocnictwo do
zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu
potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba
fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby
działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przesłania listy przy wykorzystaniu poczty
elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF (zgodnie z
określonymi poniżej zasadami komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty
elektronicznej).
Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się
na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem
obrad w terminie jednego tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (tj. do 16 czerwca 2022 r.).
Na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia (tj. od godziny 10:30) rozpoczyna
się rejestrację uczestników Walnego Zgromadzenia poprzez podpisywanie przez akcjonariuszy lub ich
pełnomocników listy obecności, zawierającej spis akcjonariuszy Spółki sporządzony w oparciu o listę
akcjonariuszy z wymienieniem liczby akcji, którą każdy z akcjonariuszy przedstawia i służących mu
głosów.
Listę obecności podpisaną przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wykłada się podczas
obrad Walnego Zgromadzenia.
Na wniosek akcjonariuszy, posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną
w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego
członka komisji.
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku
obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
przed terminem Walnego Zgromadzenia i zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia
jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 02 czerwca 2022 r.). Żądanie
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w Sekretariacie Zarządu Tarczyński S.A. (Ujeździec
Mały 80; 55-100 Trzebnica) lub przesłane pocztą elektroniczną na adres: ir@tarczynski.pl. Zarząd
niezwłocznie, nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. 05
czerwca 2022 r.) ogłasza zmiany w porządku obrad na stronie internetowej www.grupatarczynski.pl
w zakładce „Walne Zgromadzenie”.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w
Sekretariacie Zarządu Tarczyński S.A. (Ujeździec Mały 80; 55-100 Trzebnica) lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres ir@tarczynski.pl, projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub sprawy, które mają
zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie
internetowej www.grupatarczynski.pl w zakładce „Walne Zgromadzenie”.
Akcjonariusz Spółki zgłaszający żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad lub zgłaszający
projekty uchwał winien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a w
przypadku:
a) akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – potwierdzić uprawnienie do działania w
imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego podmiotu rejestru,
b) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – w zależności od sposobu zgłoszenia okazać lub
załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – dołączyć ponadto pełnomocnictwo do zgłoszenia
takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego
tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię
odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu
pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie lub projekty przy wykorzystaniu poczty
elektronicznej zastosowanie mają określone poniżej zasady komunikacji z akcjonariuszami przy
wykorzystaniu poczty elektronicznej.
Projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, każdy
z akcjonariuszy może zgłaszać również podczas Walnego Zgromadzenia. O kolejności głosowania
poszczególnych projektów uchwał dotyczących tego samego punktu porządku obrad rozstrzygać
będzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym
Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych
pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz Spółki
posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić
oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę
pełnomocników. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści
pełnomocnictwa.
Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.
Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza i
głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu
wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej
przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację
akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania akcjonariusza oraz dane z dokumentu
tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę wydania i wskazanie organu wydającego
dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą
prawną, powinno zawierać dane określone w zdaniu poprzedzającym oraz dane (co najmniej imię i
nazwisko) dotyczące osób, udzielających w imieniu takiego akcjonariusza pełnomocnictwa.
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza w formie elektronicznej powinno
być przesłane Spółce pocztą elektroniczną na adres: ir@tarczynski.pl, najpóźniej do dnia 22 czerwca
2022 r., do godz. 15:00.
Wzór pełnomocnictwa udzielanego w formie elektronicznej został zamieszczony na stronie
internetowej www.grupatarczynski.pl w zakładce „Walne Zgromadzenie”.
Spółka, podejmując odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu
weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zobowiązuje również akcjonariuszy
do przesłania Spółce najpóźniej do dnia 22 czerwca 2022 r. do godz. 15:00, za pomocą poczty
elektronicznej na adres: ir@tarczynski.pl skanu dokumentu pełnomocnictwa (format PDF), wskazując:
- osobę pełnomocnika z podaniem imienia, nazwiska – gdy pełnomocnik jest osobą fizyczną, lub
- firmę (nazwę) pełnomocnika z podaniem siedziby, adresu, numeru KRS (lub innego rejestru), a także
imion i nazwisk osób działających w imieniu podmiotu, któremu udzielono pełnomocnictwa, nie
będącego osobą fizyczną.
Ponadto akcjonariusz w wyżej zakreślonym terminie zobowiązany jest przesłać Spółce pocztą
elektroniczną w formie skanów (w formacie PDF) dokument tożsamości lub odpis aktualny, lub pełny
z rejestru sądowego, lub innego rejestru osoby prawnej pozwalające zidentyfikować akcjonariusza
jako mocodawcę.
Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do zawiadomienia Spółki o odwołaniu
pełnomocnictwa.
Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej www.grupatarczynski.pl w zakładce „Walne
Zgromadzenie” oraz w siedzibie Spółki formularze stosowane podczas głosowania przez
pełnomocnika. Akcjonariusz ani pełnomocnik nie mają obowiązku korzystania z tych formularzy.
Wykorzystanie tych formularzy zależy od decyzji akcjonariusza. Jednocześnie Zarząd Spółki
informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do
sposobu głosowania, nie będzie weryfikował, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z
instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.
Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej:
Nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej:
Nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej:
Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.
Udostępnienie pełnej dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu:
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst
dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie
internetowej www.grupatarczynski.pl w zakładce „Walne Zgromadzenie” oraz w siedzibie Spółki w
Ujeźdźcu Małym 80 (55-100 Trzebnica).
III. Zasady komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej
Akcjonariusze przesyłający wnioski o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia, projekty uchwał, dokumentację potwierdzającą ich uprawnienie do złożenia wniosków
oraz pytania związane z porządkiem obrad powinni jednocześnie wskazać adres poczty elektronicznej
za pośrednictwem, którego zarząd Spółki będzie kontaktować się z akcjonariuszem, a także jego
pełnomocnikiem, jeśli pełnomocnik został ustanowiony. Adres podany przez akcjonariusza służy
weryfikacji, mogącej polegać między innymi na zwrotnym pytaniu skierowanym do akcjonariusza lub
jego pełnomocnika w celu potwierdzenia przekazanych informacji. Korzystanie przez akcjonariusza za
pomocą poczty elektronicznej z dokumentów wymaga przesłania ich w formacie PDF. Przesyłane
pocztą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być
przetłumaczone na język polski. Przekazanie przez akcjonariuszy korespondencji w inny sposób niż za
pośrednictwem adresu poczty elektronicznej ir@tarczynski.pl lub bez dochowania wymogów
określonych w niniejszym ogłoszeniu nie wywołuje skutków wobec Spółki i jako takie wnioski
akcjonariusza nie zostaną uwzględnione. Ryzyko związane z użyciem poczty elektronicznej jako
formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza.
IV. Informacje o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Na dzień ogłoszenia zwołania Walnego Zgromadzenia, ogólna liczba akcji Spółki wynosi 11.346.936
(jedenaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji, w tym:
1) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od numeru A
0.000.001 do numeru A 3.000.000.
Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą
akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
Akcje imienne serii A dają prawo do łącznie 6.000.000 (sześć milionów) głosów na Walnym
Zgromadzeniu;
2) 1.346.936 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji
zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru B 0.000.001 do numeru B 1.346.936.
Akcje serii B dają prawo do łącznie 1.346.936 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy
dziewięćset trzydzieści sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu;
3) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru C
0.000.001 do numeru C 2.000.000.
Akcje serii C dają prawo do łącznie 2.000.000 (dwa miliony) głosów na Walnym
Zgromadzeniu;
4) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numeru F
0.000.001 do numeru F 5.000.000.
Akcje serii F dają prawo do łącznie 5.000.000 (pięć milionów) głosów na Walnym
Zgromadzeniu.
Łącznie akcje Spółki dają prawo do 14.346.936 (czternaście milionów trzysta czterdzieści sześć
tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
V. Pozostałe informacje
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia (w tym projekty wszystkich uchwał, których podjęcie
planowane jest przez Walne Zgromadzenie wraz z dokumentami istotnymi dla podejmowanych
uchwał) będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.grupatarczynski.pl oraz w siedzibie
Spółki.
Załączniki
PlikOpis
RB_04_2022_Tarczyński_S.A._Projekty_uchwał_ZWZA_23.06.2022.pdfProjekty_uchwał_ZWZA_23.06.2022
RB_04_2022_Tarczyński_S.A._Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2021.pdf
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2021
RB_04_2022_Tarczyński_S.A._Sprawozdanie_z_działalności_RN_2021.pdfSprawozdanie_z_działalności_RN_2021
RB_04_2022_Tarczyński_S.A._Raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach 2021.pdfRaport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach 2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)TARCZYŃSKI S.A.
Spożywczy (spo)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)55-100
Ujeździec Mały(kod pocztowy)
(miejscowość)Ujeździec Mały
80(ulica)
(numer)+48 71 312 12 83
+48 71 310 30 73(telefon)

(fax)ir@tarczynski.pl
www.tarczynski.pl(e-mail)

(www)915-15-25-484
932003793(NIP)

(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2022-05-27Jacek TarczyńskiPrezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk