• Odbierz prezent
T2P: Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta. (2023-06-05 10:55)
fot. freepik.com
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 25 maja 2023 r. wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętą w dniu 4 maja 2023 r. uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki, o której podjęciu Emitent informował w drodze raportu bieżącego EBI nr 6/2023 opublikowanym w dniu 4 maja 2023 r.
W związku z powyższym doszło do rejestracji zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w §6 ust. 5-8 o następującym brzmieniu:
„5. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza.
6. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego i może być sfinansowane ze środków własnych spółki. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem.
7. Tryb umorzenia akcji oraz wysokość wynagrodzenia za umarzane akcje określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
8. Nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”
Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zarejestrowane zmiany Statutu.
Podstawa prawna
§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2023-06-05 10:55:41Jacob BrouwerPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk