• Odbierz prezent
Sytuacja ekonomiczna i zdolność produkcyjna firm budownictwa kubaturowego na podstawie badań NBP - raport
fot. freepik.com

Według analizy danych finansowych raportowanych w sprawozdaniach F01 przez firmy budowlane oraz przeprowadzonego w grudniu 2021 r. badania ankietowego sytuacja ekonomiczna firm budowlanych i ich podstawowe wskaźniki ekonomiczne w 2021 r. były lepsze niż w 2020 r., ale nadal nieznacznie słabsze niż przed pandemią COVID-19.

 

Mimo wysokiego zapotrzebowania na usługi budowlane, braku konkurencyjności w uzupełnianiu portfela zamówień, wzrostu cen usług własnych i poprawy terminowości ściągania należności obserwowano dodatkowo dynamiczny i trudny do przewidzenia wzrost cen materiałów budowlanych, opóźnienia w ich dostawie, wzrost cen usług obcych i odczuwalne braki kadrowe.

 

Kolejny rok utrzymała się niewielka poprawa kondycji i opłacalności działalności większych firm budowlanych, których wskaźniki rentowności dorównały do nieznacznie słabnącej w ostatnich latach zyskowności działalności mniejszych firm budowlanych. Zarówno w grupie większych, jak i mniejszych firm budowlanych poprawiła się terminowość ściągania należności, przy jednoczesnym pogłębieniu się opóźnień w regulowaniu zobowiązań wobec kontrahentów w grupie większych jednostek.

 

W grudniu 2021 r. większość firm budownictwa kubaturowego (73%) oceniła swoją bieżącą sytuację ekonomiczną jako dosyć dobrą, 6% jako bardzo dobrą, 17% jako słabą i 4% jako złą. W odniesieniu do ocen sprzed roku o 9% zmniejszył się udział podmiotów słabo oceniających swoją sytuację ekonomiczną. Natomiast w porównaniu z sytuacją sprzed dwóch lat (przed spowolnieniem wywołanym pandemią) nadal o 5% więcej firm budowlanych niekorzystnie oceniło swoją kondycję ekonomiczną.

 

 

 

Na koniec 2021 r. na słabą kondycję wskazywało więcej mikro i małych przedsiębiorstw niż dużych firm budowlanych, w tym spory odsetek z branży ociepleniowo-elewacyjnej i instalacyjnej. Podmioty te w większym stopniu borykały się z opóźnieniami w ściąganiu należności oraz w dostawie materiałów budowlanych i z wysokim wzrostem cen stali. W 2022 r. przeważająca część respondentów (70%) oczekiwała utrzymania się swojej kondycji na zbliżonym poziomie. Nieco więcej dużych firm (14%) niż pozostałych jednostek widziało możliwość poprawy swojej sytuacji ekonomicznej, co częściowo wynikało z większych możliwości negocjacyjnych przy ustalaniu budżetu na realizację zleceń.

 

Na koniec 2021 r. firmy budowlane do największych utrudnień w prowadzeniu działalności podobnie, jak i deweloperzy, zaliczyli rosnące ceny materiałów budowlanych, niedobór pracowników wykwalifikowanych, opóźnienia w dostawach materiałów oraz rosnące ceny usług podwykonawców i trudności w ich pozyskaniu. Wskazywano także na wydłużającą się czasochłonność czynności administracyjnych, w tym w zatrudnieniu obcokrajowców

 

Silny popyt inwestycyjny na mieszkania oraz spory potencjał produkcyjny deweloperów wskazywały na możliwość utrzymania wysokich obrotów przez firmy budownictwa kubaturowego w 2022 r. Wzrostu popytu na swoje usługi oczekiwało 33% jednostek, w tym o kilka procent więcej firm z terenu 6. miast niż z 10. miast pozostałych. Analizując prognozy według branż, wyższego zapotrzebowania na swoje usługi spodziewała się ponad połowa generalnych wykonawców (52%) oraz 40% firm świadczących usługi ogólnobudowlane i 40% jednostek zajmujących się wykończeniem.

 

Czynnikiem cenotwórczym w budownictwie, oprócz rosnących kosztów operacyjnych, był duży popyt na usługi, brak konkurencji z powodu niewystarczającej liczby wykonawców, brak siły roboczej, niska dostępność materiałów budowlanych. Wzrost cen własnych usług budowlanych w 2021 r. wobec 2020 r. oszacowano na poziomie 17%. W większym stopniu ceny za swoje usługi podniosły małe jednostki budowlane (o 18%) niż duże podmioty (o 10%) oraz respondenci zajmujący się generalnym wykonawstwem (o 19%) i wykończeniem (o 18%). Trudności w prawidłowym oszacowaniu cen usług własnych ze względu na niestabilność cen po stronie kosztów operacyjnych stwarzały ryzyko niedoszacowanych budżetów, nierentownych kontraktów i utratę płynności.

 

W 2021 r. wobec 2020 r. na kilka procent wyższym poziomie oszacowano wzrost cen usług świadczonych przez podwykonawców (o 21%), jednakże rozpiętość wskazań przez poszczególne podmioty była bardziej zróżnicowana. Firmy budowlane mikro i małe wskazały na 23% wzrost, a duże podmioty informowały o ponad połowę niższym wzroście cen usług obcych (o 10%), co potwierdza większe możliwości negocjacyjne dużych firm budowlanych. Firmy usługowe zareagowały wzrostem cen swoich usług głównie w IV kw. 2021 r. podnosząc je szybciej niż w ostatnich latach. Nie jest to jednak znaczący wzrost w odniesieniu do odnotowanego w 2018 r. (o 11%) i w 2014 r. (o 11%). Firmy z budownictwa kubaturowego oczekiwały w 2022 r. wysokiego, ale nieznacznie niższego wzrostu cen usług obcych (o 19%).

 

Sytuacja ekonomiczna i zdolność produkcyjna firm budownictwa kubaturowego na podstawie badań NBP - raport - 1

 

 

***Materiał pochodzi z raportu NBP: “Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2021 r”, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:

Pobierz raport


Wiadomości z Narodowego Banku Polskiego

Polski bank centralny z siedzibą główną w Warszawie. NBP jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa. NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk