• Odbierz prezent
SYNEKTIK S.A.: raport finansowy (2021-02-23 17:13)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-10-01 do 2020-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie EUR
data przekazania: 2021-02-23
SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SYNEKTIK S.A.Przemysł farmaceutyczny
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-710Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Witosa31
(ulica)(numer)
+48 (22) 327 09 10+48 (22) 849 80 55
(telefon)(fax)
synektik@synektik.com.plww.synektik.pl
(e-mail)(www)
521 319 78 80015164655
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Przychód razem34 067,6137 590,497 453,808 780,23
Koszty działalności razem29 752,1134 304,696 509,608 012,74
Zysk (strata) na działalności operacyjnej4 315,503 285,81944,21767,48
Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem4 485,953 172,57981,50741,04
Zysk ( strata ) netto3 586,192 464,79784,64575,71
Całkowite dochody ogółem3 586,192 464,79784,64575,71
Średnia ważona liczba akcji8 529 1298 529 1298 529 1298 529 129
Zysk ( strata ) na jedną akcję ( w zł i EUR )0,420,290,090,07
Rozwodniony zysk ( strata ) na jedną akcję ( w zł i EUR )0,420,290,090,07
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej12 640,8111 227,352 765,742 622,44
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 523,39(1 109,31)114,52(259,11)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(1 529,80)(408,94)(334,71)(95,52)
Przepływy netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów11 634,419 709,102 545,542 267,81
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO BILANSUna dzień 31.12.20 na dzień 30.09.20 na dzień 31.12.20 na dzień 30.09.20
Aktywa razem142 333,51141 612,8730 842,8331 283,22
Aktywa trwałe92 820,7592 903,8720 113,7120 523,08
Aktywa obrotowe49 512,7648 709,0110 729,1210 760,14
Zobowiązania razem62 752,0165 617,5613 597,9914 495,35
- zobowiązania długoterminowe28 389,4329 143,246 151,826 437,93
- zobowiązania krótkoterminowe34 362,5836 474,327 446,178 057,42
Kapitał własny79 581,5075 995,3117 244,8416 787,87
Kapitał podstawowy4 264,564 264,56924,11942,07
Liczba akcji na koniec okresu8 529 1298 529 1298 529 1298 529 129
Wartość księgowa na jedną akcję ( zł i EUR )9,338,912,021,97
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Przychód razem28 794,7130 199,716 300,127 053,92
Koszty działalności razem25 176,3128 560,035 508,446 670,93
Zysk (strata) na działalności operacyjnej3 618,401 639,67791,69382,99
Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem3 919,991 853,60857,67432,96
Zysk ( strata ) netto3 135,991 436,80686,14335,60
Całkowite dochody ogółem3 135,991 436,80686,14335,60
Średnia ważona liczba akcji8 529 1298 529 1298 529 1298 529 129
Zysk ( strata ) na jedną akcję ( w zł i EUR )0,370,170,080,04
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 931,2910 232,772 391,712 390,13
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 761,71(671,43)166,66(156,83)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(659,20)(249,80)(144,23)(58,35)
Przepływy netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów11 033,809 311,542 414,132 174,95
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO BILANSUna dzień 31.12.20 na dzień 30.09.20 na dzień 31.12.20 na dzień 30.09.20
Aktywa razem103 568,67103 181,3322 442,7222 793,44
Aktywa trwałe61 773,8162 707,3513 386,0213 852,47
Aktywa obrotowe41 794,8640 473,989 056,708 940,97
Zobowiązania razem43 723,2446 471,899 474,5710 265,95
- zobowiązania długoterminowe16 078,1716 828,853 484,053 717,60
- zobowiązania krótkoterminowe27 645,0629 643,045 990,526 548,34
Kapitał własny59 845,4356 709,4412 968,1512 527,49
Kapitał podstawowy4 264,564 264,56924,11942,07
Liczba akcji na koniec okresu8 529 1298 529 1298 529 1298 529 129
Wartość księgowa na jedną akcję ( zł i EUR )7,026,651,521,47

Poszczególne pozycje danych finansowych przeliczono na EUR wg następujących zasad:poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski

na dzień 31.12.2020 1 EUR = 4,6148 PLN
na dzień 30.09.2020 1 EUR = 4,5268 PLN

poszczgólne pozycje zestawienia całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez Narowy Bank Polski

na ostatni dzień każdego miesiąca objętego raportem tj.:

01.10.2020 -31.12.2020 1 EUR = 4,5705 PLN
01.10.2019 -31.12.2019 1 EUR = 4,2813 PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Wybrane dane finansowe 1 kw. 2020.pdfWybrane dane fiannsowe za 1 kw. 2020
Srodroczne_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Kapitalowej_SYNEKTIK za okres 01.10.2020-31.12.2020.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie fiansnowe za 1 kw. 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-23Cezary KozaneckiPrezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk