• Odbierz prezent
SYGNITY: raport finansowy (2021-06-16 20:28)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2020-10-01 do 2021-03-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2021-06-16
SYGNITY SA
(pełna nazwa emitenta)
SYGNITYInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-676Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Postępu17B
(ulica)(numer)
+48 22 290 88 00+48 22 290 88 01
(telefon)(fax)
biuro@sygnity.plwww.sygnity.pl
(e-mail)(www)
586-00-05-293190407926
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze / 2020półrocze / 2021półrocze / 2020
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 103 052 122 973 22 543 28 343
Zysk z działalności operacyjnej 31 314 19 923 6 850 4 592
Zysk przed opodatkowaniem 36 603 14 788 8 007 3 408
Zysk netto 32 083 13 348 7 018 3 076
Zysk netto przypadający na jedną akcję (w PLN) 1,42 0,59 0,31 0,14
Średnia ważona liczba akcji 22 567 22 567 22 567 22 567
Całkowite dochody ogółem 32 083 13 348 7 018 3 076
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 361 26 825 1 610 6 183
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 098) (1 060) (240) (244)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (18 603) (11 635) (4 070) (2 682)
Stan na 31.03.2021Stan na 30.09.2020Stan na 31.03.2021Stan na 30.09.2020
Aktywa obrotowe razem 83 846 93 898 17 992 20 743
Aktywa trwałe razem 193 403 202 480 41 500 44 729
Suma aktywów 277 249 296 378 59 492 65 472
Zobowiązanie krótkoterminowe razem 134 145 108 901 28 785 24 057
Zobowiązania długoterminowe razem 16 500 93 204 3 541 20 589
Kapitały własne razem 126 604 94 273 27 166 20 826
Suma pasywów 277 249 296 378 59 492 65 472
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 88 733 107 890 19 411 24 866
Zysk z działalności operacyjnej 31 921 17 680 6 983 4 075
Zysk przed opodatkowaniem 37 171 12 141 8 131 2 798
Zysk netto 32 694 9 669 7 152 2 229
Zysk netto przypadający na jedną akcję 1,45 0,43 0,32 0,10
Średnia ważona liczba akcji 22 567 22 567 22 567 22 567
Całkowity zysk ogółem 32 694 9 669 7 152 2 229
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 251 22 117 1 367 5 097
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (948) (1 009) (207) (233)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (18 419) (10 882) (4 029) (2 508)
Stan na 31.03.2021Stan na 30.09.2020Stan na 31.03.2021Stan na 30.09.2020
Aktywa obrotowe razem69 62280 71114 93917 830
Aktywa trwałe razem218 447226 07946 87449 942
Suma aktywów288 069306 79061 81367 772
Zobowiązanie krótkoterminowe razem128 537103 51927 58122 868
Zobowiązania długoterminowe razem16 26592 9453 49020 532
Kapitały własne razem143 267110 32630 74224 372
Suma pasywów288 069306 79061 81367 772

W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 marca 2021 roku oraz 30 września 2020 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tych dniach.

Pozycje rachunku zysków i strat, zestawienia całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za pierwsze półrocze roku obrotowego  2020/2021 zakończone 31 marca 2021 roku i za pierwsze półrocze roku obrotowego  2019/2020 zakończoe 31 marca 2020 roku przeliczono po średnim kursie wymiany za dany okres. Kursy walutowe użyte w celu przeliczenia pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych przedstawia poniższe zestawienie:

- Bilans

4,6603 PLN - 31.03.2021

4,5268 PLN - 30.09.2020

- Rachunek zysków i strat, zestawienie całkowitych dochodów, rachunek przepływów pieniężnych

4,5713 PLN - za pierwsze półrocze roku obrotowego 2020/2021

4,3388 PLN - za pierwszepółrocze roku obrotowego 2019/2020

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
List Zarzadu_H1FY21.pdfLIST DO AKCJONARIUSZY
SSF i JSF SGN H121.pdfSKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK SGN H121
SZD_GK SGN 20210331.pdfSKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GK SGN H121
Raport z przeglądu Sygnity skonsolidowane 31032021.pdfRAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Raport z przeglądu Sygnity jednostkowe 31032021.pdfRAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-16Bogdan ZborowskiPrezes Zarządu
2021-06-16Mariusz JurakWiceprezes
2021-06-16Inga JędrzejewskaCzłonek Zarządu ds. Finansowych


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk