• Odbierz prezent
SYGNITY: raport finansowy (2021-02-26 07:32)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2020-10-01 do 2020-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2021-02-26
SYGNITY SA
(pełna nazwa emitenta)
SYGNITYInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-676Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Postępu17B
(ulica)(numer)
+48 22 290 88 00+48 22 290 88 01
(telefon)(fax)
biuro@sygnity.plwww.sygnity.pl
(e-mail)(www)
586-00-05-293190407926
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2020-10-01 do 2020-12-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-10-01 do 2019-12-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2020-10-01 do 2020-12-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 45 340 55 799 9 920 13 033
Zysk z działalności operacyjnej 22 320 10 106 4 883 2 361
Zysk przed opodatkowaniem 28 676 9 336 6 274 2 181
Zysk netto 25 157 6 751 5 504 1 577
Zysk netto przypadający na jedną akcję 1,11 0,30 0,24 0,07
Średnia ważona liczba akcji 22 567 22 567 22 567 22 567
Całkowity zysk ogółem 25 157 6 751 5 504 1 577
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 710 19 552 3 000 4 567
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (263) (476) (58) (111)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (10 272) (1 061) (2 247) (248)
Stan na 31.12.2020Stan na 30.09.2020Stan na 31.12.2020Stan na 30.09.2020
Aktywa obrotowe razem85 48880 71118 52517 830
Aktywa trwałe razem220 164226 07947 70849 942
Suma aktywów305 652306 79066 23367 772
Zobowiązanie krótkoterminowe razem106 923103 51923 17022 868
Zobowiązania długoterminowe razem63 03192 94513 65820 532
Kapitały własne razem135 698110 32629 40524 372
Suma pasywów305 652306 79066 23367 772
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 52 489 63 760 11 484 14 893
Zysk z działalności operacyjnej 23 162 11 544 5 068 2 696
Zysk przed opodatkowaniem 29 512 10 766 6 457 2 515
Zysk netto 26 062 9 331 5 702 2 180
Zysk netto przypadający na jedną akcję (w PLN) 1,15 0,41 0,25 0,10
Średnia ważona liczba akcji 22 567 22 567 22 567 22 567
Całkowite dochody ogółem 26 062 9 331 5 702 2 180
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 725 23 882 3 222 5 578
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (264) (488) (58) (114)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (10 363) (1 073) (2 267) (251)
Stan na 31.12.2020Stan na 30.09.2020Stan na 31.12.2020Stan na 30.09.2020
Aktywa obrotowe razem 100 334 93 898 21 742 20 743
Aktywa trwałe razem 196 059 202 480 42 485 44 729
Suma aktywów 296 393 296 378 64 227 65 472
Zobowiązanie krótkoterminowe razem 112 580 108 901 24 395 24 057
Zobowiązania długoterminowe razem 63 262 93 204 13 709 20 589
Kapitały własne razem 120 551 94 273 26 123 20 826
Suma pasywów 296 393 296 378 64 227 65 472

W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz 30 września 2020 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tych dniach.

Pozycje rachunku zysków i strat, zestawienia całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za pierwszy kwartał roku obrotowego  2020/2021 zakończony 31 grudnia 2020 roku i za pierwszy kwartał roku obrotowego  2019/2020 zakończony 31 grudnia 2019 roku przeliczono po średnim kursie wymiany za dany okres. Kursy walutowe użyte w celu przeliczenia pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych przedstawia poniższe zestawienie:

- Bilans

4,6148 PLN - 31.12.2020

4,5268 PLN - 30.09.2020

- Rachunek zysków i strat, zestawienie całkowitych dochodów, rachunek przepływów pieniężnych

4,5705 PLN - za pierwszy kwartał roku obrotowego 2020/2021

4,2813 PLN - za pierwszy kwartał roku obrotowego 2019/2020

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SSF_GK_SGN_Q121.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe GK SGN 3M 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Bogdan ZborowskiPrezes Zarządu
2021-02-26Mariusz JurakWiceprezes Zarządu
2021-02-26Inga JędrzejewskaCzłonek Zarządu ds. Finansowych


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk