• Odbierz prezent
SYGNITY: Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (2021-03-31 16:29)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia:2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Sygnity S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., zwołane na dzień 31 marca 2021 r. („ZWZ”), postanowiło zarządzić przerwę w obradach walnego zgromadzenia do dnia 30 kwietnia 2021 r. do godziny 12:00. Zgodnie z decyzją ZWZ za zarządzeniem przerwy oddano ważne głosy z 14.778.661 akcji, co stanowiło 64,93 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna liczba ważnych głosów wyniosła 14.778.661, w tym 11.836.149 „za”, 430.554 "przeciw" oraz 2.511.958 „wstrzymujących się”. Wznowione obrady ZWZ odbywać się będą w siedzibie Spółki w Warszawie (02-676) pod adresem ul. Postępu 17B.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje treść uchwał powziętych przez ZWZ w dniu 31 marca 2021 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach ZWZ. Jednocześnie Spółka informuje, iż w trakcie obrad ZWZ nie miało miejsca odstąpienie przez ZWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad realizowanego do momentu ogłoszenia przerwy w obradach, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.


Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 5-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
Załącznik do raportu bieżącego nr 10_2021_uchwały podjęte przez ZWZ Sygnity S.A..pdfzałącznik do raportu bieżącego nr 10_2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SYGNITY SA
(pełna nazwa emitenta)
SYGNITYInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-676Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Postępu 17B
(ulica)(numer)
022 290 88 00022 290 88 01
(telefon)(fax)
biuro_zarzadu@sygnity.plwww.sygnity.pl
(e-mail)(www)
586-00-05-293190407926
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Bogdan ZborowskiPrezes Zarządu
2021-03-31Mariusz JurakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk