• Odbierz prezent
SWISSMED: raport finansowy (2021-02-26 17:08)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2020
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-04-01 do 2020-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-02-26
SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA
(pełna nazwa emitenta)
SWISSMEDUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-215Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wileńska44
(ulica)(numer)
058- 524-15-15058 - 524-15-25
(telefon)(fax)
swissmed@swissmed.com.plwww.swissmed.pl
(e-mail)(www)
583-21-06-510191244745
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-313 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-313 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-313 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-04-01
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług22 31618 9964 9594 414
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 127-5 216-473-1 212
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-3 333-6 832-741-1 588
Zysk (strata) netto-3 072-6 936-683-1 612
Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego-3 072-6 936-683-1 612
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej825-2 189183-509
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2661 946-59452
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-472-1 392-105-323
Przepływy pieniężne netto razem87-1 63519-380
wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowejSTAN NA DZIEŃ 31-12-2020STAN NA DZIEŃ 31-03-2020STAN NA DZIEŃ 31-12-2020STAN NA DZIEŃ 31-03-2020
Aktywa razem71 87072 92915 57416 020
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania49 18647 17210 65810 362
Zobowiązania długoterminowe37 92737 2008 2198 172
Zobowiązania krótkoterminowe11 2529 9722 4382 191
Kapitał własny22 68425 7574 9155 658
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego22 66625 7394 9125 654
Kapitał akcyjny61 18261 18213 25813 440
Średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR)-0,50 -1,13 -0,11-0,26
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)3,71 4,21 0,800,92
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług21 27318 2924 7274 251
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 103-4 790-690-1 113
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-3 980-6 081-884-1 413
Zysk (strata) netto-3 884-6 081-863-1 413
Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego-3 884-6 081-863-1 413
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 0107144716
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej17-1494-35
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 938-1 567-431-364
Przepływy pieniężne netto razem89-1 64520-382
wybrane dane jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowejSTAN NA DZIEŃ 31.12.2020STAN NA DZIEŃ 31.03.2020STAN NA DZIEŃ 31.12.2020STAN NA DZIEŃ 31.03.2020
Aktywa razem77 88481 69616 87717 946
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania60 06460 50013 01613 290
Zobowiązania długoterminowe38 00941 2128 2369 053
Zobowiązania krótkoterminowe21 75718 9464 7154 162
Kapitał własny17 82021 1963 8614 656
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego17 82021 1963 8614 656
Kapitał akcyjny61 18261 18213 25813 440
Średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR)-0,63 -0,99 -0,14-0,23
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,91 3,46 0,630,76

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
RAPORT III KWARTAŁ 2020..pdfGrupa Kapitałowa Swissmed raport za okres 1.04.2020 do 31.12.2020 (3 kwartał roku obrotowego 2020)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Roman WalasińskiPrezes ZarzaduRoman Walasiński


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk