• Odbierz prezent
SUWARY: raport finansowy (2021-02-26 17:45)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2020-10-01 do 2020-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR / MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR / MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-02-26
SUWARY SA
(pełna nazwa emitenta)
SUWARYChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
95-200Pabianice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Piotra Skargi45/47
(ulica)(numer)
042 225 22 54042 214 53 31
(telefon)(fax)
office@suwary.com.plwww.suwary.com.pl
(e-mail)(www)
731-10-07-350471121807
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2020-10-01 do 2020-12-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-10-01 do 2019-12-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2020-10-01 do 2020-12-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31

Dane Skonsolidowane
Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku
Przychody ze sprzedaży37 136 28 433 8 125 6 641
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 809 2 232 1 052 521
Zysk (strata) przed opodatkowaniem4 136 1 555 905 363
Zysk (strata) netto3 662 1 056 801 247
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego3 662 1 056 801 247
Zysk na akcję (zł)0,79 0,23 0,170,05
Rozwodniony zysk na akcję (zł)0,79 0,23 0,170,05
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej8 144 2 399 1 782 560
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(29)(1 165)(6)(272)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(5 245)(2 706)(1 148)(632)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów2 870 (1 472)628 (344)
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa159 000 160 343 34 454 35 421
Zobowiązania długoterminowe28 847 32 305 6 251 7 136
Zobowiązania krótkoterminowe41 085 42 632 8 903 9 418
Kapitał własny89 068 85 406 19 301 18 867
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej89 068 85 406 19 301 18 867

Dane Jednostkowe
Sprawozdanie z wyniku
Przychody ze sprzedaży25 578 17 737 5 596 4 143
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 628 627 575 146
Zysk (strata) przed opodatkowaniem1 912 78 418 18
Zysk (strata) netto1 809 (125)396 (29)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego1 809 (125)396 (29)
Zysk na akcję (PLN)0,39 (0,03)0,09 (0,01)
Rozwodniony zysk na akcję (PLN)0,39 (0,03)0,09 (0,01)
Sprawozdanie z przepływów pienięznych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej4 313 493 944 115
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(403)(845)(88)(197)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(4 447)34 (973)8
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(537)(318)(117)(74)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa141 839 144 566 30 736 31 936
Zobowiązania długoterminowe22 829 26 637 4 947 5 884
Zobowiązania krótkoterminowe40 918 41 646 8 867 9 200
Kapitał własny78 092 76 283 16 922 16 851
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej78 092 76 283 16 922 16 851

W okresach objętych niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym / sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:

kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:
31.12.2020 4,6148 PLN / EUR
30.09.2020 4,5268 PLN / EUR

średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:
01.10.2020 - 31.12.2020 4,5705 PLN / EUR
01.10.2019 - 31.12.2019 4,2813 PLN / EUR

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z sytuacji finansowej zostały zaprezentowane na koniec 1 kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego, czyli na 31.12.2020 r. i 30.09.2020 r.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GK Suwary_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe_1_2020_2021.pdf
Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SUWARY zawierające skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe SUWARY S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26
Walter T. Kuskowski
Prezes Zarządu
2021-02-26
Arkadiusz Wołos
Członek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk