• Odbierz prezent
SUWARY: Opinia Rady Nadzorczej Suwary S.A. dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 r. (2021-03-03 17:19)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
SUWARY
Temat
Opinia Rady Nadzorczej Suwary S.A. dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 3 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Suwary S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki powzięła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek, rekomendujący Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku w wysokości 9 371 348,32 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych i 32/100) za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 r. w sposób następujący:
a) 5.768.837,50 zł (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem i 50/100) złotych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
b) 3.602.510,82 zł (słownie: trzy miliony sześćset dwa tysiące pięćset dziesięć złotych i 82/100) złotych na kapitał rezerwowy Spółki.
Rekomendowaną kwotę dywidendy w wysokości 5.768.837,50 zł tj. 1,25 zł na jedną akcję, zostaną objęte wszystkie akcje. Zarząd Spółki rekomenduje aby stosownie do postanowień art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dzień dywidendy został ustalony na dzień 13 kwietnia 2021 r., a wypłata dywidendy nastąpiła w dwóch następujących transzach:
- kwota 0,63 zł dla pierwszej raty dywidendy na jedną akcję uczestnicząca w dywidendzie w dniu 28 kwietnia 2021 r. oraz
- kwotę 0,62 zł dla drugiej raty dywidendy na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie w dniu 28 czerwca 2021 r.
Ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2020 r. zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za wskazany okres obrachunkowy.
W opinii Zarządu Spółki proponowany podział zysku jest zgodny z Polityką Dywidendową Suwary S.A. przyjętą w dniu 1 marca 2021 r. ( RB_2_2021 z dnia 01.03.2021 r. )

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SUWARY SA
(pełna nazwa emitenta)
SUWARYChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
95-200Pabianice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Piotra Skargi45/47
(ulica)(numer)
042 225 22 54042 214 53 31
(telefon)(fax)
office@suwary.com.plwww.suwary.com.pl
(e-mail)(www)
731-10-07-350471121807
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Walter Tymon KuskowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk