• Odbierz prezent
SUMMA LINGUAE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie (2021-07-27 21:56)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia:2021-07-27
Skrócona nazwa emitenta
SUMMA LINGUAE S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000400208 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402² KSH zwołuje na dzień 23 sierpnia 2021 r., o godzinie 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Marcina Satory ul. Królewska 57, 30-081 Kraków („Walne Zgromadzenie”).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki
7. Zamknięcie obrad.

Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.summalinguae.com.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 i 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.

Załączniki:
1) Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 sierpnia 2021 r.;
2) Formularz do głosowania dla Pełnomocnika;
3) Opinia Zarządu
4) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5) Proponowane zmiany Statutu;
6) Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej;
7) Pełnomocnictwo dla osoby niebędącej osobą fizyczną.
Załączniki
PlikOpis
210727_SLT_NWZ_form. głosowania dla pełnomocnika.pdf
210727_SLT_NWZ_ogłoszenie.pdf
210727_SLT_NWZ_pełn. os. fizyczna.pdf
210727_SLT_NWZ_pełn. os. prawna.pdf
210727_SLT_NWZ_projekty uchwał.pdf
210727_SLT_NWZ_proponowane zmiany statutu.pdf
20210727 opinie zarządu SLT seria M i N (wyłączenie PP cena).pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SUMMA LINGUAE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-323Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opolska110
(ulica)(numer)
+48 12 293 93 80+48 12 293 93 89
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9452165721122435108
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-27Krzysztof ZdanowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk