• Odbierz prezent
SUMMA LINGUAE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie (2021-02-23 11:35)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia:2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
SUMMA LINGUAE S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000400208 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402² KSH zwołuje na dzień 22 marca 2021 r., o godzinie 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Marcina Satory ul. Królewska 57, 30-081 Kraków („Walne Zgromadzenie”).

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółki zależnej Summa Linguae Romania SRL.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Exfluency GmbH.
7. Zamknięcie obrad.

Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.summalinguae.com.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.

Załączniki:

1) Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 marca 2021 r.
2) Formularz do głosowania dla Pełnomocnika.
3) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
4) Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej.
5) Pełnomocnictwo dla osoby niebędącej osobą fizyczną.
Załączniki
PlikOpis
20210223 SLT NWZ ogłoszenie.pdfogloszenie
20210223 SLT NWZ form. głosowania dla pełnomocnika.pdfformularz
20210223 SLT NWZ pełn. os. prawna.pdfpelnomocnictwo
20210223 SLT NWZ pełn. os. fizyczna.pdfpełnomocnictwo
20210223 SLT projekty uchwał.pdfprojekty uchwał
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SUMMA LINGUAE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-357Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Conrada63
(ulica)(numer)
+48 12 293 93 80+48 12 293 93 89
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9452165721122435108
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-23Krzysztof ZdanowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk