• Odbierz prezent
SUMMA LINGUAE S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 2 marca 2021 r. (2021-02-23 11:26)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
SUMMA LINGUAE S.A.
Temat
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 2 marca 2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000400208 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, informuje o odwołaniu przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 2 marca 2021 r. („Walne Zgromadzenie”), o którego zwołaniu Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 2/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. oraz raporcie bieżącym ESPI nr 9/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.

Przyczyną odwołania Walnego Zgromadzenia jest niemożność podjęcia przez to Walne Zgromadzenie uchwał, zgodnie z wymogami Statutu Spółki. Zgodnie z § 14 Statutu Spółki, dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność na Walnym Zgromadzeniu wskazanego w Statucie Spółki akcjonariusza Spółki („Akcjonariusz”). Zarząd Spółki powziął informację, że Akcjonariusz nie będzie obecny, ani nie będzie reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki niezwłocznie zwoła kolejne walne zgromadzenie celem podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad odwołanego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6a oraz § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SUMMA LINGUAE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-357Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Conrada63
(ulica)(numer)
+48 12 293 93 80+48 12 293 93 89
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9452165721122435108
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-23Krzysztof ZdanowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk