• Odbierz prezent
SUL: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie (2021-07-27 21:48)
Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000400208 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402² KSH zwołuje na dzień 23 sierpnia 2021 r., o godzinie 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Marcina Satory ul. Królewska 57, 30-081 Kraków („Walne Zgromadzenie”).

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad;
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3.Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4.Przyjęcie porządku obrad;
5.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
6.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki
7.Zamknięcie obrad.

Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.summalinguae.com.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 i 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.

Załączniki:
1) Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 sierpnia 2021 r.;
2) Formularz do głosowania dla Pełnomocnika;
3) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
4) Proponowane zmiany Statutu;
5) Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej;
6) Pełnomocnictwo dla osoby niebędącej osobą fizyczną.
7) Opinia Zarządu
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-07-27 21:48:24Krzysztof ZdanowskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk