• Odbierz prezent
STILO ENERGY S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce (2022-11-24 16:10)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr37/2022
Data sporządzenia: 2022-11-24
Skrócona nazwa emitenta
STILO ENERGY S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd STILO ENERGY S.A. ["Spółka", "Emitent"] informuje, że w dniu 24 listopada 2022 roku do Spółki wpłynęło od Pana Piotra Siudaka zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta, którego treść Emitent przekazuje poniżej.
„Ja, niżej podpisany Piotr Siudak, działając zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), niniejszym informuję, że w dniu 23 listopada 2021 r. dokonałem transakcji zbycia 2000 akcji spółki Stilo Energy S.A. przez co mój udział w kapitale zakładowym spadł poniżej poziomu 5%.
Przed transakcją posiadałem 88.300 akcji Stilo Energy co stanowi 5,02% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniało do 88.300 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,02% ogólnej liczby głosów.
Po rozliczeniu Transakcji będę̨ posiadał 86.300 akcji Stilo Energy co stanowi 4,90% udziału w kapitale zakładowym Emitenta co będzie uprawniało do 86.300 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,90% ogólnej liczby głosów.
Ponadto informuję, że w związku obowiązującym w Stilo Energy programem motywacyjnym, posiadam 39.252 warranty subskrypcyjne serii B uprawniające do objęcia akcji serii K, nie później niż̇ do 31 grudnia 2022 roku. Wobec czego łączna suma liczby głosów z posiadanych przeze mnie akcji i ww. instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust.1 pkt 1 i 2 Ustawy wynosi 125.552, co stanowi 6,98% kapitału zakładowego oraz taki sam udział liczbie głosów.
Jednocześnie z zastrzeżeniem ww. informacji nie posiadam innych instrumentów finansowych dotyczących akcji Stilo Energy, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STILO ENERGY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-226Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Traugutta115C
(ulica)(numer)
+48 799 399 898+48 799 399 898
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5851481657
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-11-24Alfonso KalinauskasPrezes Zarządu
2022-11-24Leonard DettlaffProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk