• Odbierz prezent
STILO ENERGY S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stilo Energy S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r. (2022-06-07 14:41)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2022
Data sporządzenia:2022-06-07
Skrócona nazwa emitenta
STILO ENERGY S.A.
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stilo Energy S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2022 z 3 czerwca 2022 r. Zarząd Stilo Energy S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że do Spółki wpłynął wniosek od uprawnionego akcjonariusza PowerPlus Pentad Investments S.A. S.K.A. z siedzibą w Warszawie [PowerPlus, Akcjonariusz] o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki następującej sprawy wraz z projektem uchwały:
- Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

W związku z w/w wnioskiem poniżej Spółka przekazuje rozszerzony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2022 r. wraz odpowiednią modyfikacją numerów porządku obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;
2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021;
4) pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
5) dalszego istnienia Spółki;
6) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki;
12. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia jednolitej ceny emisyjnej akcji serii K i skrócenia terminu realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii B do dnia 30.09.2022r. oraz poprzez zmianę uchwały Walnego Zgromadzenia nr 5 i nr 6 z 26 czerwca 2020r. oraz uchwały Walnego Zgromadzenia nr 2 z 2 grudnia 2020r.
13. Podjęcie uchwał w związku ze splitem akcji w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C poprzez zmianę Uchwały nr 2 i nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 r. oraz Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C zastępujących warranty serii A
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki, w tym w zakresie zmiany kapitału docelowego, i przyjęcie tekstu jednolitego.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


W związku z otrzymanym wnioskiem Akcjonariusza Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje zaktualizowaną treść ogłoszenia ZWZ oraz projekty uchwał.
Załączniki
PlikOpis
2022-06-06_Stilo_Projekty uchwał na ZWZ_dodatkowa.pdf
2022-06-07_Stilo_Zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu ZWZ v.2_30.06.22_15.00.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STILO ENERGY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-226Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Traugutta115C
(ulica)(numer)
+48 799 399 898+48 799 399 898
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5851481657
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-07Jarosław KrólPrezes Zarządu
2022-06-07Piotr KowalczewskiCzłonek Zarządu
2022-06-07Krzysztof ŻurowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk