• Odbierz prezent
STILO ENERGY S.A.: Informacje o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce (2021-09-15 15:19)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia: 2021-09-15
Skrócona nazwa emitenta
STILO ENERGY S.A.
Temat
Informacje o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 71 Ustawy o ofercie - wnioski o zwolnienie z obowiązku przekazania zawiadomienia, o którym mowa w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie
Treść raportu:
Zarząd STILO ENERGY S.A. ["Spółka", „Emitent”] informuje, że w dniu 15 września 2021 roku do Spółki wpłynęło od Prezesa Zarządu Spółki Pana Piotra Siudaka sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Emitenta i przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Poniżej
Emitent zamieszcza pełną treść otrzymanego zawiadomienia.

„Ja, niżej podpisany Piotr Siudak, działając zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), niniejszym informuję, że w dniu 15 września 2021 r. na podstawie informacji otrzymanych z domu maklerskiego powziąłem informację
o omyłkowym nieuwzględnieniu w zestawieniu transakcji zrealizowanych w dniach 20 – 23 sierpnia 2021 r. dodatkowej transakcji z dnia 20 sierpnia 2021 r. dotyczącej nabycia 708 akcji Stilo Energy S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000711740 (Spółka, Stilo Energy) w wyniku czego w związku z transakcjami nabycia łącznie 7.392 akcji Spółki zawartymi w dniu 22 sierpnia 2021 roku (Transakcja 1) mój stan posiadania przekroczył 10%
w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed Transakcją 1 posiadałem 162.308 akcji Stilo Energy co stanowi 9,57% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniało do 162.308 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,57% ogólnej liczby głosów.

Po Transakcji 1 posiadałem 169.700 akcji Stilo Energy co stanowi 10,00% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniało do 169.700 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie w związku z zawarciem w dniu 23 sierpnia 2021 r. oraz 13 września 2021 r. kolejnych transakcji nabycia akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym ostatniej z ww. transakcji tj. transakcji nabycia 1.400 akcji Spółki zawartej w dniu 13 września 2021 roku (Transakcja 2), po rozliczeniu Transakcji 2 będę posiadał 171.200 akcji Stilo Energy co stanowi 10,09 % udziału
w kapitale zakładowym Emitenta i będzie uprawniało do 171.200 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,09% ogólnej liczby głosów.

Ponadto informuję, że w związku z realizacją programu motywacyjnego obowiązującego w Stilo Energy posiadam 2.824 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających nie później niż w terminie 10 lat od daty ich przydzielenia do objęcia akcji serii J oraz 39.252 warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających nie później niż w terminie 10 lat od daty ich przydzielenia do objęcia akcji serii K, wobec czego łączna suma liczby głosów z posiadanych przeze mnie akcji i ww. instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust.1 pkt 1 i 2 Ustawy wynosi 213.276, co stanowi 12,57% obecnego kapitału zakładowego oraz taki sam udział w aktualnej liczbie głosów.
Jednocześnie z zastrzeżeniem ww. informacji nie posiadam innych instrumentów finansowych dotyczących akcji Stilo Energy, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STILO ENERGY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-226Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Traugutta115C
(ulica)(numer)
+48 799 399 898+48 799 399 898
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5851481657
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-15Piotr SiudakPrezes Zarządu
2021-09-15Aleksander CzarnieckiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk