• Odbierz prezent
STILO ENERGY S.A.: Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce (2022-09-15 20:12)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr29/2022
Data sporządzenia: 2022-09-15
Skrócona nazwa emitenta
STILO ENERGY S.A.
Temat
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd STILO ENERGY S.A. ["Spółka", "Emitent"] informuje, że w dniu 15 września 2022 roku do Spółki wpłynęło od Baltic Global Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w imieniu którego działa Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. datowane na ten sam dzień zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta, którego treść Emitent przekazuje poniżej.
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”), Baltic Capital TFI S.A. (dalej: „Towarzystwo”), działając w imieniu i na rzecz Baltic Global Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: „Fundusz”) niniejszym informuje o zmianie w posiadaniu ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Stilo Energy S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”).
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie
Zdarzeniem powodującym zmianę udziału było zawarcie przez Towarzystwo i Powerplus Pentad Investments spółka akcyjna spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000356226 umowy sprzedaży akcji w dniu 9 września 2022 r.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Przed zmianą udziału Fundusz posiadał 221 215 sztuk akcji Emitenta, co stanowiło 12,57% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania łącznie 221 215 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 12,57% ogólnej liczby głosów. Do wyliczeń uwzględniono łączną liczbę 1 760 348 akcji i głosów.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Po zmianie udziału Fundusz posiada 134 798 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 7,66% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania łącznie 134 798 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 7,66% ogólnej liczby głosów.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki
Nie dotyczy.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy
Nie dotyczy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczb głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
Funduszu, po zmianie udziału w posiadaniu, posiada łącznie 134 798 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 7,66% ogólnej liczby głosów.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STILO ENERGY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-226Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Traugutta115C
(ulica)(numer)
+48 799 399 898+48 799 399 898
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5851481657
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-09-15Alfonso KalinauskasPrezes Zarządu
2022-09-15Leonard DettlaffProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk