• Odbierz prezent
STILO ENERGY S.A.: Aktualizacja informacji nt. umowy kredytowej – zawarcie z Bankiem Pekao S.A. umowy o zawieszeniu dochodzenia roszczeń (2022-01-13 17:42)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr3/2022Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

STILO ENERGY S.A.
Temat


Aktualizacja informacji nt. umowy kredytowej – zawarcie z Bankiem Pekao S.A. umowy o zawieszeniu dochodzenia roszczeń

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2021 dotyczącego wstrzymania uruchomienia środków w ramach udzielonego Spółce kredytu obrotowego, Zarząd Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 12 stycznia 2022 r. zawarł z Bankiem Pekao S.A. [Bank] umowę o zawieszeniu dochodzenia roszczeń tzw. umowa standstill [Umowa].
Zgodnie z Umową strony uzgodniły, że w okresie od 12 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r. [Okres Obowiązywania] przeprowadzą negocjacje celem uzgodnienia warunków restrukturyzacji umów kredytowych, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2021, pod warunkiem dostarczenia przez Emitenta do Banku uzgodnionych dokumentów finansowych niezbędnych do analizy sytuacji finansowej Emitenta.
W przypadku skutecznego przeprowadzenia negocjacji oraz pozytywnej oceny możliwości poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej Emitenta i realizacji spłat wynikających z udzielonych przez Bank kredytów, warunki umów kredytowych zostaną określone w odrębnej umowie.
W okresie obowiązywania Umowy Bank zobowiązał się nie podejmować działań, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na proces uzgodnienia warunków współpracy jak w szczególności [i] nie podejmować żadnych działań zmierzających do realizacji partykularnego interesu Banku, [ii] nie składać wniosku o ogłoszenie upadłości, ani nie podejmie żadnych innych postępowań upadłościowych lub innych podobnych postępowań w jakiejkolwiek jurysdykcji, w odniesieniu do Spółki, [iii] nie dokonywać wypowiedzenia umów kredytowych, ani nie podejmować czynności zmierzających do postawienia umów kredytowych w stan natychmiastowej wykonalności, [iv] zaniechać dochodzenia spłat wymagalnych zobowiązań Emitenta wynikających z umów kredytowych oraz umożliwić na dotychczasowych warunkach przeprowadzanie przez Spółkę operacji na rachunkach bankowych, w tym, w szczególności korzystania z otrzymywanych środków na rachunkach Spółki w celu prowadzenia bieżącej działalności oraz [v] nie podejmować żadnych działań windykacyjnych dotyczących umów kredytowych zawartych przez Spółkę. Zobowiązania wskazane w pkt [i] – [iv] ustają w wypadku gdy inny wierzyciel podejmie ww. działania wobec Spółki.
Spółka zobowiązała się z kolei przede wszystkim do współpracy z Bankiem w celu możliwie sprawnego uzgodnienia nowych warunków istniejących umów kredytowych..
Umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem ostatniego dnia Okresu Obowiązywania.
O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z uzgodnieniami zmiany warunków umów kredytowych Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)STILO ENERGY S.A.

(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)80-226
Gdańsk(kod pocztowy)
(miejscowość)Traugutta
115C(ulica)
(numer)+48 799 399 898
+48 799 399 898(telefon)

(fax)


(e-mail)

(www)5851481657

(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-01-13Jarosław KrólPrezes

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk