• Odbierz prezent
STILO ENERGY S.A.: Aktualizacja informacji nt. umowy kredytowej (2021-12-17 15:23)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr24/2021
Data sporządzenia: 2021-12-17
Skrócona nazwa emitenta
STILO ENERGY S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 17 grudnia 2021 r. Spółka otrzymała z Banku Pekao S.A. [Bank] pismo dot. dalszych uruchomień kredytu obrotowego na podstawie umów kredytowych o których Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 5/2021.

W treści otrzymanego pisma Bank wskazał, że niedotrzymanie przez Spółkę poziomu wskaźnika kapitałowego uzgodnionego w ww. umowach oraz proponowane przyjęcie przez najbliższe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 21 grudnia 2021 r. [NWZ] uchwały dot. skrócenia okresu obowiązywania zobowiązania do nierozporządzania akcjami Spółki [lock-up] i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji z zachowaniem prawa poboru, mogą w ocenie Banku spowodować zwiększenie ryzyka terminowej spłaty zobowiązań wynikających z ww. umów. Wobec powyższego Bank poinformował, że do czasu stwierdzenia na podstawie kwartalnych sprawozdań finansowych spełnienia minimalnego poziomu wskaźnika kapitałowego uzgodnionego w treści ww. umów oraz otrzymania i analizy skutków wskazanych wyżej uchwał NWZ, wstrzymuje uruchomienia środków w ramach udzielonego Spółce kredytu obrotowego.

Emitent wyjaśnia, że niezwłocznie podejmie z Bankiem niezbędne działania w celu wyjaśnienia okoliczności wskazanych w ww. piśmie z Banku. W ocenie Spółki celem podjęcia przez NWZ uchwał w ww. zakresie jest dążenie do poprawy sytuacji finansowej Emitenta i wsparcie jego dalszego rozwoju, co w konsekwencji przyczyni się do spełnienia minimalnego poziomu kapitałowego uzgodnionego w umowach kredytowych z Bankiem.

Jednocześnie, Emitent informuje, że obecna sytuacja Spółki oraz stan jej zapasów, pozwalają na niezakłóconą realizację rozpoczętych już projektów i zleceń.

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z uruchomieniem kredytu na podstawie ww. umów Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STILO ENERGY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-226Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Traugutta115C
(ulica)(numer)
+48 799 399 898+48 799 399 898
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5851481657
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-17JAROSŁAW KRÓLPREZES

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk