• Odbierz prezent
STARWARD INDUSTRIES S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (zmiana Statutu Spółki) oraz złożenie oferty objęcia akcji serii I (2021-02-19 17:30)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-02-19
Skrócona nazwa emitenta
STARWARD INDUSTRIES S.A.
Temat
Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (zmiana Statutu Spółki) oraz złożenie oferty objęcia akcji serii I
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Starward Industries S.A. („Spółka”; „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 19 lutego 2021 r. podjął uchwałę (na mocy przysługującego mu upoważnienia określonego w § 8 Statutu) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji nowej emisji oraz dematerializacji akcji nowej emisji i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań tych akcji w tym systemie („Uchwała”).

Zgodnie z Uchwałą podwyższeniu ulega kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.639,35 zł (trzy tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych i 35/100 złotych) w drodze emisji 27.995 (dwudziestu siedmiu tysięcy dziewięćset dziewięćdziesięciu pięciu) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,13 zł każda akcja.
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Oferta objęcia akcji została skierowana w dniu dzisiejszym do jednego podmiotu – funduszu Acion Master Fund, zarządzanego przez Acion Partners Limited - zagraniczną instytucję inwestycyjną wspieraną przez KKR - globalną firmę inwestycyjną i pioniera private equity.

Inwestor wstępnie zaakceptował ofertę, a Emitent oczekuje obecnie na przekazanie formalnych dokumentów.
Zgodnie z Uchwałą Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej ustalił jednostkową cenę emisyjną akcji serii I w wysokości 97,00 zł (dziewięćdziesiąt siedem złotych) oraz wyłączył w całości prawo poboru akcji serii I przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. W opinii Zarządu wyłączenie w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do wszystkich akcji serii I jest zgodne z interesem Spółki, z uwagi na możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych umożliwiających rozwój Emitenta.
Zarząd Spółki podejmie wszelkie czynności, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynek NewConnect.

Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego, zmianie ulegnie również Statut Spółki w taki sposób, że dotychczasowa treść §8 ust. 1 Statutu o następującym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 240.240,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100) i dzieli się na:
a) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
b) 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,13 zł (13/100 złotego) każda.
c) 244.509 (dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięć) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,13 zł (13/100 złotego) każda.
d) 110.275 (sto dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
e) 67.500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
f) 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
g) 114.711 (sto czternaście tysięcy siedemset jedenaście) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
h) 73.005 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.”

zostanie zastąpiona postanowieniem o następującym brzmieniu:

"1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 243.879,35 zł (dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 35/100) i dzieli się na:
a) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
b) 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,13 zł (13/100 złotego) każda.
c) 244.509 (dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięć) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,13 zł (13/100 złotego) każda.
d) 110.275 (sto dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
e) 67.500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
f) 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
g) 114.711 (sto czternaście tysięcy siedemset jedenaście) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
h) 73.005 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
i) 27.995 (dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STARWARD INDUSTRIES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STARWARD INDUSTRIES S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-701Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Przemysłowa12
(ulica)(numer)
690 790 805
(telefon)(fax)
ir@starward.cohttps://www.starwardindustries.com/
(e-mail)(www)
6772437711381277255
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-19Marek MarkuszewskiPrezes Zarządu
2021-02-19Mariusz AntkiewiczCzłonek Zarządu
2021-02-19Daniel BetkeCzłonek Zarządu
2021-02-19Dawid SękowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk