• Odbierz prezent
STARHEDGE S.A.: raport finansowy (2022-05-24 23:43)
fot. freepik.com
TRUEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
Spółka Akcyjna
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2021 obejmujący okresod2021-01-01do2021-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2022-05-24
STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STARHEDGE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-820Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łączyny5
(ulica)(numer)
22 428 42 4822 431 08 01
(telefon)(fax)
biuro@starhedge.plwww.starhedge.pl
(e-mail)(www)
9260001337970517930
(NIP)(REGON)
259400SO1WQPETY929770000017849
(LEI) (KRS)
KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2021202020212020
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 39 991,0031 576,008 737,007 110,00
Koszty działalności operacyjnej 36 448,0028 581,007 962,006 435,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 047,003 199,00884,00720,00
Zysk (strata) brutto 1 535,002 785,00335,00627,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej1 318,002 794,00288,00629,00
Aktywa trwałe 30 770,0032 808,006 690,007 109,00
Aktywa obrotowe 47 887,0043 169,0010 412,009 354,00
Kapitał własny 53 077,0051 759,0011 540,0011 216,00
Kapitał zakładowy 26 876,0026 876,005 843,005 824,00
Zobowiązania długoterminowe 6 044,005 630,001 314,001 220,00
Zobowiązania krótkoterminowe 19 537,0018 587,004 248,004 028,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 921,00598,00638,00135,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 604,003 348,00-1 224,00754,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 972,00-2 229,00212,00-502,00
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,600,590,130,13
Liczba udziałów/akcji w sztukach 88 000 000,0088 000 000,0088 000 000,0088 000 000,00
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,010,030,000,01
Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku dochodów całkowitych oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO.
Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, ustalane przez Narodowy Bank Polski objętych historycznymi danymi finansowymi wynoszą: dla danych bilansowych za Rok bieżący 4,5994, za Rok poprzedni4,6148; dla danych rachunku zysków i strat za Rok bieżący 4,5775, za Rok poprzedni 4,4742.
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień prezentowanego okresu.
Poszczególne pozycje skonsolidowanego rachunku dochodów całkowitych oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 8z dnia2022-05-24o treści:
Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości korektę Raportu rocznego za rok 2021 tj. sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Starhedge za okres od 01.01.2021-31.12.2021 r. zawierającego sprawozdanie jednostkowe za okres dwunastu miesięcy, oraz skonsolidowanego rocznego raportu finansowego za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, jakie opublikowane zostały w dniu 28 kwietnia 2022 roku
Zarząd Emitenta wyjaśnia, że korekta ww. raportów polega na:
1. Sprostowaniu omyłek pisarskich w Sprawozdaniu z działalności jednostki dominującej i grupy kapitałowej za okres 01.01.2021-31.12.2021 tj.:
a. Korekta treści w Rozdziale 22 „Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki oraz opis perspektyw rozwoju działalności” w pkt. Czynniki wewnętrzne- rynki działalności
2. Sprostowaniu Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej w punkcie „Wybrane dane finansowe przeliczone na EURO” na stronie 30- sprostowanie błędnie przeliczonych kwot z PLN na EUR.
Jednocześnie, Zarząd Starhedge S.A. informuje, że korekta obejmuje tylko i wyłącznie omyłki pisarskie, które przez przeoczenie znalazły się w treści przekazanych do publicznej wiadomości w/w dokumentów, a co za tym idzie, nie ma ona wpływu na pozostałe pozycje rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. za rok 2021, w tym w szczególności korekta nie obejmuje danych finansowych odzwierciedlających sytuację Starhedge S.A. i Grupy Kapitałowej Starhedge S.A.
Dane finansowe zawarte w raporcie okresowym zostały przedstawione prawidłowo i nie uległy w związku z dokonaną korektą jakiejkolwiek zmianie.
W związku z powyższym Emitent zawiadamia, ze w drodze odrębnego raportu okresowego, jaki opublikowany zostanie niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu bieżącego, przekaże do publicznej wiadomości skorygowaną treść Sprawozdania z działalności jednostki dominującej i grupy kapitałowej za okres 01.01.2021-31.12.2021 oraz Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej jednocześnie informując, że z uwagi na to ze zakres dokonywanej korekty obejmuje tylko i wyłącznie opisane powyżej omyłki pisarskie nie mające wypływu na wskazaną w sprawozdaniach finansowych sytuację finansową i majątkową Emitenta, do raportu okresowego oprócz skorygowanych dokumentów tj. Sprawozdania z działalności jednostki dominującej i grupy kapitałowej za okres 01.01.2021-31.12.2021 oraz Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej, załączone zostają pozostałe dokumenty i oświadczenia, wymagane przepisami prawa, tożsame do dokumentów opublikowanych wraz z korygowanym raportem okresowym z dnia 28 kwietnia 2022 roku

PlikOpis
shg_2021-12-31_pl (5).zipSkosolidowany Raport Roczny zip
shg_2021-12-31_pl.zip (6).XAdES
finansowe_2022-05-24_pl.xhtmlSprawozdanie Finansowe Grupa Kapitałowa Starhedge
finansowe_2022-05-24_pl.xhtml.XAdES
dzialalnosc_2022-05-24_pl.xhtmlSprawozdanie z działalności Grupa Kapitałowa Starhedge
dzialalnosc_2022-05-24_pl.xhtml.XAdES

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2.8 Sprawozdanie z badania SSF Starhedge SA za 2021 r.xhtmlSprawozdanie z badania biegłego rewidenta
2.8 Sprawozdanie z badania SSF Starhedge SA za 2021 r.xhtml.xades

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk