• Odbierz prezent
STARHEDGE S.A.: raport finansowy (2021-09-17 21:46)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
Spółka Akcyjna
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF MSR
w walucie
data przekazania: 2021-09-17
STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STARHEDGE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-820Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łączyny5
(ulica)(numer)
22 428 42 4822 431 08 01
(telefon)(fax)
biuro@starhedge.plwww.starhedge.pl
(e-mail)(www)
9260001337970517930
(NIP)(REGON)
KPW audyt. Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/410
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020
Przychody łącznie całkowite17 204,50 16 665,03 3 762,93 3 664,98
Przychody ze sprzedaży16 362,33 16 204,04 3 578,73 3 563,60
Koszty działalności operacyjnej(14 410,44)(14 187,05)(3 151,82)(3 120,02)
Amortyzacja(570,38)(443,16)(124,75)(97,46)
Zysk (strata) na sprzedaży1 951,89 2 016,99 426,91 443,58
Zysk (strata) na działalności operacyjnej2 562,01 2 184,98 560,36 480,52
Zysk (strata) przed opodatkowaniem2 224,66 1 779,46 486,57 391,34
Zysk (strata) netto 1 904,67 1 746,06 416,59 383,99
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 235,53 2 087,08 488,95 458,99
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 439,80)2 118,41 (314,91)465,88
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(2 113,72)(2 794,13)(462,31)(614,49)
30.06.202131.12.202030.06.202131.12.2020
Aktywa trwałe37 125,78 32 808,24 7 966,39 7 109,35
Aktywa obrotowe40 593,50 43 169,10 8 710,49 9 354,49
Pożyczki udzielone długoterminowe4 371,16 - 937,96 -
Pożyczki udzielone krótkoterminowe3,00 100,00 0,64 21,67
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne826,85 2 464,83 177,42 534,11
Kapitał własny 53 359,92 51 759,46 11 449,89 11 215,97
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe5 585,11 5 630,46 1 198,44 1 220,09
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe18 774,26 18 587,42 4 028,55 4 027,78
Rezerwy długoterminowe1 996,96 1 996,96 428,51 432,73
Wartość księgowa na jedną akcję na dzień bilansowy (w zł.)0,61 0,59 0,13 0,59
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.)0,01 0,01 0,00 0,01
Liczba akcji na dzień bilansowy88 000 000,00 88 000 000,00 88 000 000,00 88 000 000,00
Średnia ważona liczba akcji88 000 000,00 88 000 000,00 88 000 000,00 88 000 000,00
JEDNOSTKA DOMINUJĄCA
Przychody łącznie całkowite1 462,79 3 571,68 321,69 804,21
Przychody ze sprzedaży750,00 1 140,95 164,94 256,90
Koszty działalności operacyjnej(627,03)(747,95)(137,89)(168,41)
Amortyzacja- - - -
Zysk (strata) na sprzedaży122,97 393,00 27,04 88,49
Zysk (strata) na działalności operacyjnej683,58 2 700,15 150,33 607,97
Zysk (strata) przed opodatkowaniem578,63 2 438,84 127,25 549,13
Zysk (strata) netto 578,63 2 438,84 127,25 549,13
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 504,75 1 388,13 330,92 312,56
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(728,90)2 317,41 (160,30)-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(1 707,33)(3 059,00)(375,47)-
30.06.202131.12.2020 r.30.06.202131.12.2020 r.
Aktywa trwałe54 621,26 51 741,66 12 082,21 11 212,11
Aktywa obrotowe22 124,33 26 774,76 4 893,90 5 801,93
Pożyczki udzielone długoterminowe2 879,60 - 636,97 -
Pożyczki udzielone krótkoterminowe- - - -
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne154,26 1 085,73 34,12 235,27
Kapitał własny 70 649,91 70 071,28 15 627,75 15 184,03
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe435,96 - 96,43 -
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe5 569,48 8 445,14 1 231,97 1 830,01
Wartość księgowa na jedną akcję na dzień bilansowy (w zł.)0,80 0,80 0,17 0,17

Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały przeliczone na EURO według następujących zasad:
poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dany dzień przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio 4,5208 zł / EURO na 30 czerwca 2021 roku,  4,6148 zł / EURO na 31 grudnia 2020 roku), poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (odpowiednio 4,5472 zł / EURO za 6 miesięcy 2021 roku i 4,4413 zł / EURO za 6 miesięcy 2020 roku).

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
SSF _GK_STARHEDGE II kwartał 2021 .pdfśródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe 1półrocze 2021
STARHEDGE SA - SZ I połrocze 2021 .pdfSprawozdanie z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta 1półrocze2021
2.7 Raport z przeglądu 30.06.2021 skonsolid. sf.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1półrocze 2021
2.7 Raport z przeglądu 30.06.2021 jednostk. sf.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego 1półrocze 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-17Tomasz BujakPrezes ZarząduTomasz Bujak

Osoba Sporządzająca sprawozdanie finansowe Ewelina Estera Cieślak

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk