• Odbierz prezent
STARHEDGE S.A.: Korekta omyłkowo ujętych treści w Rocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym oraz Sprawozdaniu z Działalności Grupy Kapitałowej Starhedge za 2021 rok (2022-05-24 23:22)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2022
Data sporządzenia: 2022-05-24
Skrócona nazwa emitenta
STARHEDGE S.A.
Temat
Korekta omyłkowo ujętych treści w Rocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym oraz Sprawozdaniu z Działalności Grupy Kapitałowej Starhedge za 2021 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości korektę Raportu rocznego za rok 2021 tj. sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Starhedge za okres od 01.01.2021-31.12.2021 r. zawierającego sprawozdanie jednostkowe za okres dwunastu miesięcy, oraz skonsolidowanego rocznego raportu finansowego za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, jakie opublikowane zostały w dniu 28 kwietnia 2022 roku
Zarząd Emitenta wyjaśnia, że korekta ww. raportów polega na:
1. Sprostowaniu omyłek pisarskich w Sprawozdaniu z działalności jednostki dominującej i grupy kapitałowej za okres 01.01.2021-31.12.2021 tj.:
a. Korekta treści w Rozdziale 22 „Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki oraz opis perspektyw rozwoju działalności” w pkt. Czynniki wewnętrzne- rynki działalności
2. Sprostowaniu Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej w punkcie „Wybrane dane finansowe przeliczone na EURO” na stronie 30- sprostowanie błędnie przeliczonych kwot z PLN na EUR.
Jednocześnie, Zarząd Starhedge S.A. informuje, że korekta obejmuje tylko i wyłącznie omyłki pisarskie, które przez przeoczenie znalazły się w treści przekazanych do publicznej wiadomości w/w dokumentów, a co za tym idzie, nie ma ona wpływu na pozostałe pozycje rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. za rok 2021, w tym w szczególności korekta nie obejmuje danych finansowych odzwierciedlających sytuację Starhedge S.A. i Grupy Kapitałowej Starhedge S.A.
Dane finansowe zawarte w raporcie okresowym zostały przedstawione prawidłowo i nie uległy w związku z dokonaną korektą jakiejkolwiek zmianie.
W związku z powyższym Emitent zawiadamia, ze w drodze odrębnego raportu okresowego, jaki opublikowany zostanie niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu bieżącego, przekaże do publicznej wiadomości skorygowaną treść Sprawozdania z działalności jednostki dominującej i grupy kapitałowej za okres 01.01.2021-31.12.2021 oraz Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej jednocześnie informując, że z uwagi na to ze zakres dokonywanej korekty obejmuje tylko i wyłącznie opisane powyżej omyłki pisarskie nie mające wypływu na wskazaną w sprawozdaniach finansowych sytuację finansową i majątkową Emitenta, do raportu okresowego oprócz skorygowanych dokumentów tj. Sprawozdania z działalności jednostki dominującej i grupy kapitałowej za okres 01.01.2021-31.12.2021 oraz Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej, załączone zostają pozostałe dokumenty i oświadczenia, wymagane przepisami prawa, tożsame do dokumentów opublikowanych wraz z korygowanym raportem okresowym z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Podstawa prawna:
§ 15 ust. 4 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STARHEDGE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-820Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łączyny5
(ulica)(numer)
22 428 42 4822 431 08 01
(telefon)(fax)
biuro@starhedge.plwww.starhedge.pl
(e-mail)(www)
9260001337970517930
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-24Aleksandra FritzPrezes ZarząduAleksandra Fritz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk