• Odbierz prezent
STALPROFIL S.A.: raport finansowy (2022-05-25 07:30)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2022-05-25
STALPROFIL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STALPROFIL S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
41-308Dąbrowa Górnicza
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Roździeńskiego11a
(ulica)(numer)
032 261-60-00032-795-59-72
(telefon)(fax)
www.stalprofil.com.pl
(e-mail)(www)
629-001-21-66001367518
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-01-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów603 096423 163129 77692 553
Zysk (strata) z działalności operacyjnej53 02323 94811 4105 238
Zysk (strata) brutto51 39022 54211 0584 930
Zysk (strata) netto przypadający /(a) na akcjonariuszy jednostki dominującej39 72016 0838 5473 518
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(2 631)33 106(566)7 241
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 933(2 840)631(621)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej26 420(34 072)5 685(7 452)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów26 158(3 874)5 629(847)
Aktywa razem1 270 0391 203 949272 980261 762
Zobowiązania długoterminowe54 93155 98511 80712 172
Zobowiązania krótkoterminowe651 480625 715140 028136 043
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej473 070433 350101 68194 219
Kapitał zakładowy1 7501 750376380
Liczba akcji17 500 00017 500 00017 500 00017 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)2,270,920,490,20

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący sposóbPozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz skonsolidowanego zysku przypadającego na jedną akcję za pierwszy kwartał 2022r. (pierwszy kwartał 2021r.) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca pierwszego kwartału. Kurs ten wyniósł 1 EURO = 4,6472 zł (1 EURO = 4,5721 zł).Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31 marca 2022r. - 1 EURO = 4,6525 zł (na 31 grudnia 2021r. - 1 EURO = 4,5994 zł)

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
QSr 1 2022.pdfSkonsolidowany raport kwartalny za 1 kw. 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-25Henryk OrczykowskiPrezes Zarządu
2022-05-25Zenon JędrochaWiceprezes Zarządu
2022-05-25Sylwia potocka-LewickaWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk