• Odbierz prezent
STALPRODUKT: raport finansowy (2021-02-26 17:03)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 4 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-10-01 do 2020-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2021-02-26
STALPRODUKT SA
(pełna nazwa emitenta)
STALPRODUKTMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
32-700Bochnia
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wygoda69
(ulica)(numer)
014 615 10 00014 615 11 18
(telefon)(fax)
biuro@stalprodukt.plstalprodukt.com.pl
(e-mail)(www)
868-000-07-75850008147
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-314 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-314 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-314 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-11-01 do 2019-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 320 4223 816 269742 126887 133
Zysk (strata) z działalności operacyjnej211 408203 70847 25047 354
Zysk (strata) brutto214 227200 67447 88146 649
Zysk (strata) netto w tym:173 747154 48838 83335 912
zysk netto przypadający udziałowcom jednostki dominującej162 641142 49436 35133 124
zysk netto przypadadający na udziały niedające kontroli11 10611 9942 4822 788
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej350 442369 99478 32586 009
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-240 969-235 091-53 857-54 649
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-77 582-202 988-17 340-47 187
Przepływy pieniężne netto, razem31 891-68 0857 128-15 827
Aktywa razem4 342 6504 345 081941 0271 020 331
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 459 7931 587 056316 329372 680
Zobowiązania długoterminowe473 143530 197102 527124 503
Zobowiązania krótkoterminowe533 060620 318115 511145 666
Kapitał własny w tym:2 882 8572 758 026624 698647 652
przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 2 771 2662 650 457600 517622 392
kapitały przypadające na udziały niedające kontroli111 591107 56924 18125 260
Kapitał zakładowy11 16111 1612 4192 621
Liczba akcji5 580 2675 580 2675 580 2675 580 267
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)31,1427,686,966,43
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)516,62494,95111,95116,22
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)5,001,16

1. Porównywalne dane finansowe (pkt. IX-XIV i XVII) zaprezentowano wg stanu na dzień 31.12.2019 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres 1.01.2019 r do 31.12.2019.
2. Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EUR posłużono się kursami EUR wg następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31.12.2020 r. 4,6148 zł oraz 4,2585 zł na dzień 31.12.2019 r.
- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4, 4742 zł dla 4 kwartałów roku 2020 oraz 4,3018 zł dla 4 kwartałów roku 2019.
3. W pozycji XVIII zaprezentowano wysokość wypłaconej przez Emitenta dywidendy na 1 akcję w roku 2019
4. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto 5 580 267 akcji.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
QSR_4 2020.pdfSkrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2020 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Piotr JaneczekPrezes Zarządu - Dyrektor Generalny


.


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk