• Odbierz prezent
STALPRODUKT: Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w IV kwartale 2020 roku (2021-02-19 13:36)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-02-19
Skrócona nazwa emitenta
STALPRODUKT
Temat
Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w IV kwartale 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z obowiązującymi w spółce Stalprodukt S.A. („Emitent”, „Spółka”) Indywidualnymi Standardami Raportowania, Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości informację na temat wyników osiągniętych przez Grupę Stalprodukt w IV kwartale 2020 r., które wykazały istotne odchylenia od średniej wielkości osiągniętej w tym samym okresie w ciągu 2 ostatnich lat. Przyjęte przez Spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25 % w stosunku do wartości bazowej.

Istotne zmiany w odniesieniu do średniej wielkości z 2 ostatnich lat nastąpiły w przypadku:

• skonsolidowanego zysku operacyjnego, który w IV kwartale 2020 r. wyniósł 47 563 tys. zł (w porównaniu do kwoty 31 115 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z IV kwartału 2018 i 2019 roku). Przyczyną poprawy skonsolidowanego zysku operacyjnego w raportowanym okresie była niska baza, spowodowana utworzeniem wysokich rezerw w IV kw. 2019 r., w tym głównie odpisów aktualizujących zapasy oraz rezerw na świadczenia pracownicze w Segmencie Cynku,

• skonsolidowanego zysku netto, który w IV kw. 2020 r. wyniósł 43 536 tys. zł, (w porównaniu do kwoty 34 953 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z IV kwartału 2018 i 2019 roku).

Zarząd Spółki podkreśla także, iż powyższe dane zostały przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku zostanie podany do publicznej wiadomości zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2021 r. podanymi w raporcie bieżącym
nr 1/2021 z dnia 27.01.2021 roku, tj. 26 lutego 2021 r., natomiast zaudytowany skonsolidowany raport roczny zostanie przekazany 30 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)STALPRODUKT SA
(pełna nazwa emitenta)
STALPRODUKTMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-700Bochnia
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wygoda69
(ulica)(numer)
014 615 10 00014 615 11 18
(telefon)(fax)
biuro@stalprodukt.plstalprodukt.com.pl
(e-mail)(www)
868-000-07-75850008147
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-19Piotr JaneczekPrezes Zarządu-Dyrektor Generalny


.

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk