• Odbierz prezent
STALPRODUKT: Informacja poufna dotycząca odmowy przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy w Warszawie w sprawie odszkodowania za szkody górnicze spowodowane przez spółkę zależną - ZGH „Bolesław” S.A. (2021-03-26 12:27)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
STALPRODUKT
Temat
Informacja poufna dotycząca odmowy przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy w Warszawie w sprawie odszkodowania za szkody górnicze spowodowane przez spółkę zależną - ZGH „Bolesław” S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Stalprodukt S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną otrzymaną w dniu dzisiejszym, tj. 26 marca 2021 r., od spółki zależnej ZGH „Bolesław” S.A. („Spółka”) dotyczącą odmowy przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej wniesionej przez ZGH „Bolesław” S.A. na wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie odszkodowania za szkody górnicze (Emitent informował o wyroku Sądu Apelacyjnego w raporcie bieżącym nr 3 z 13 marca 2020 r., natomiast o wniesieniu skargi kasacyjnej w publikowanych raportach okresowych).

Z otrzymanej informacji wynika, iż w dniu 27.01.2021 r. w sprawie do sygn. akt III CSK 191/20 Sąd Najwyższy w Warszawie wydał postanowienie o odmowie przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej wniesionej przez ZGH „Bolesław” S.A. na wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13.03.2020 r. w sprawie do sygn. akt AGa 527/18, pomiędzy ZGH „Bolesław” S.A. a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu. Przedmiotowe postanowienie zostało doręczone Spółce w dniu 25.03.2021 r.

W tym stanie wiążący jest dla stron procesu powołany wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz poprzedzający go wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 25.04.2018 do sygn. akt IX GC 543/13.

Należy przypomnieć, że w powołanym wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 25.04.2018 r. nastąpiło:
- oddalenie powództwa ZGH „Bolesław” S.A. o ustalenie braku odpowiedzialności tych Zakładów za skutki związane z likwidacją kopalni Olkusz-Pomorzany i wywołane tym ew. zanieczyszczenie wód podziemnych;
- uznanie powództwa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji za uzasadnione co do zasady.

Stan powyższy oznacza, że ZGH „Bolesław” S.A. nie przysługują żadne dalsze środki prawne do kwestionowania opisanych powyżej wyroków. Ostatecznie więc i prawomocnie zostało przesądzone, że ZGH „Bolesław” S.A. odpowiadają odszkodowawczo wobec Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji za skutki w zakresie stosunków wodnych związane z przyszłym wyłączeniem odwodnienia Kopalni Olkusz-Pomorzany i spowodowane tym zaprzestanie podawania wody do swych kanałów oraz za ewentualne zanieczyszczenie wód podziemnych.

W tym stanie sprawa zostanie skierowana do Sądu Okręgowego w Krakowie, który rozstrzygać będzie o wysokości odszkodowania, jakie ma przysługiwać od ZGH „Bolesław” S.A.

Zgodnie z pozwem, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dochodzi kwoty 64.604.143,05 zł. Spółka wskazuje jednak, że powołane Przedsiębiorstwo poniosło wydatki na zbudowanie nowego systemu zaopatrzenia w wodę pitną o wartości ok. 30 mln zł brutto, i powyższy system zaopatruje obecnie skutecznie rejon olkuski w wodę. W tym stanie w ocenie Spółki istniejący system zaopatrzenia w wodę stanowi wykonane rozwiązanie alternatywne dla dotychczasowego zaopatrzenia w wodą wodami kopalnianymi Spółki.
Zdaniem Społki, kwotę ewentualnego oszkodowania liczoną jako wartość zbudowanego systemu zaopatrzenia w wodę, należy pomniejszyć o:
- wartość podatku VAT, gdyż poszkodowane przedsiębiorstwo jest podatnikiem VAT;
- wartość dofinansowania wspólnotowego do tego systemu w wysokości ok. 18 mln zł;
- wartość wydatków na inwestycje związane z działalnością stricte wodociągową (np. uzdatnianie wody).

W tym stanie rzeczy nie można obecnie precyzyjnie określić ewentualnej wysokości zasądzonego odszkodowania. Zdaniem Spółki wartość ew. odszkodowania winna wynosić nie więcej niż ok. 4-8 mln zł. Jednak z ostrożności Spółka poczyniła odpis aktualizacyjny z tytułu powyższego roszczenia w wysokości 15 mln zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STALPRODUKT SA
(pełna nazwa emitenta)
STALPRODUKTMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-700Bochnia
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wygoda69
(ulica)(numer)
014 615 10 00014 615 11 18
(telefon)(fax)
biuro@stalprodukt.plstalprodukt.com.pl
(e-mail)(www)
868-000-07-75850008147
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Piotr JaneczekPrezes Zarządu - Dyrektor Generalny

.

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk