• Odbierz prezent
STALEXPORT AUTOSTRADY: Wniosek Zarządu Stalexport Autostrady S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy (2021-03-01 09:09)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-03-01
Skrócona nazwa emitenta
STALEXPORT AUTOSTRADY
Temat
Wniosek Zarządu Stalexport Autostrady S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Spółka") informuje, że 1 marca 2021 roku podjął uchwałę w przedmiocie przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 o następującej treści:

„Zarząd Stalexport Autostrady S.A. proponuje:

1) zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 157.576.635,44 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych czterdzieści cztery groszy) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy;

2) dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 158.247.694,72 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 64 gr (słownie: sześćdziesiąt cztery grosze), przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy składają się:

a) środki pochodzące z podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 157.576.635,44 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych czterdzieści cztery grosze),

b) środki zgromadzone na zyskach zatrzymanych, pochodzące z wypracowanego przez Spółkę zysku w latach ubiegłych, w kwocie 671.059,28 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy).”

Ww. wniosek Zarządu Spółki wymaga oceny i zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki.

Ostateczne decyzje dotyczące podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
STALEXPORT AUTOSTRADYMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-085Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Mickiewicza29
(ulica)(numer)
032 2512211032-25 30 795
(telefon)(fax)
stalex@stalexport-autostrady.plstalexport.com.pl
(e-mail)(www)
634-013-42-11271936361
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01Emil WąsaczPrezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2021-03-01Mariusz SerwaWiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk