• Odbierz prezent
STALEXPORT AUTOSTRADY: Wniosek Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy (2021-03-01 09:26)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-03-01
Skrócona nazwa emitenta
STALEXPORT AUTOSTRADY
Temat
Wniosek Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Spółka" lub „Emitent”) informuje, że 1 marca 2021 roku Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (spółki zależnej Emitenta) podjął uchwałę w przedmiocie przedłożenia Radzie Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (dalej: SAM S.A.) oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu SAM.S.A. wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy o następującej treści:

„Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska S.A. proponuje:

1) zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 89.152.309,57 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy) podzielić w następujący sposób:

a) kwotę 38.730,29 zł (słownie: słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści złotych dwadzieścia dziewięć groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych,

b) kwotę 22.319.444,69 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,

c) kwotę 66.794.134,59 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy na wypłaty dla akcjonariuszy, w szczególności na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy w przyszłości;

2) wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariusza Spółki w łącznej kwocie 22.319.444,69 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt dziewięć groszy), z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy jest równa kwocie zaliczki na dywidendę za rok 2020, którą spółka wypłaciła akcjonariuszom na podstawie Uchwały Zarządu nr 02/12/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. i Uchwały Rady Nadzorczej nr 04/12/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r.”

Ww. wniosek Zarządu SAM S.A. wymaga oceny i zaopiniowania przez Radę Nadzorczą SAM S.A.

Ostateczne decyzje dotyczące podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy SAM S.A., w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie SAM S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
STALEXPORT AUTOSTRADYMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-085Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Mickiewicza29
(ulica)(numer)
032 2512211032-25 30 795
(telefon)(fax)
stalex@stalexport-autostrady.plstalexport.com.pl
(e-mail)(www)
634-013-42-11271936361
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01Emil WąsaczPrezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2021-03-01Mariusz SerwaWiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk