• Odbierz prezent
STALEXPORT AUTOSTRADY: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIA4 S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 (2021-03-25 14:29)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
STALEXPORT AUTOSTRADY
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIA4 S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 25 marca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIA4 S.A., spółki zależnej Emitenta, podjęło uchwałę nr 4/2021 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 o następującej treści:

Uchwała nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIA4 S.A.
z siedzibą w Mysłowicach,
z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 2 oraz art. 348 par.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki VIA 4 S.A. postanawia zysk za rok 2020 w wysokości 9.322.003,45 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące trzy złote, czterdzieści pięć groszy) podzielić na:

1. pokrycie strat z lat ubiegłych w wysokości 96.118,14 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemnaście złotych, czternaście groszy), oraz

2. dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 9.225.885,31 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych trzydzieści jeden groszy), w tym dla:

a) Stalexport Autostrady S.A. w wysokości 5.074.236,92 zł (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze), z czego:

- 2.200.000,00 zł zostanie zapłacone do 30.06.2021 r.
- 2.874.236,92 zł zostanie zapłacone do 15.12.2021 r.

b) Egis Road Operation S.A. w wysokości 4.151.648,39 zł (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych trzydzieści dziewięć groszy), z czego:

- 1.800.000,00 zł zostanie zapłacone do 30.06.2021 r.
- 2.351.648,39 zł zostanie zapłacone do 15.12.2021 r.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
STALEXPORT AUTOSTRADYinne
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-400Mysłowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Piaskowa20
(ulica)(numer)
0327627545
(telefon)(fax)
info@stalexport-autostrady.plwww.stalexport-autostrady.pl
(e-mail)(www)
634-013-42-11271936361
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-25Emil WąsaczPrezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2021-03-25Mariusz SerwaWiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk