• Odbierz prezent
STALEXPORT AUTOSTRADY: raport finansowy (2021-03-03 17:28)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-03
STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
STALEXPORT AUTOSTRADYMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
40-085Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Mickiewicza29
(ulica)(numer)
032 2512211032-25 30 795
(telefon)(fax)
stalex@stalexport-autostrady.plstalexport.com.pl
(e-mail)(www)
634-013-42-11271936361
(NIP)(REGON)
259400CX8FWYE71YLE070000016854
(LEI) (KRS)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2020201920202019

Przychody289 545,00351 487,0064 714,0081 707,00

Zysk z działalności operacyjnej100 291,00129 153,0022 415,0030 023,00

Zysk przed opodatkowaniem98 651,00124 772,0022 049,0029 005,00

Zysk netto za okres sprawozdawczy91 456,0080 396,0020 441,0018 689,00

Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej87 261,0075 526,0019 503,0017 557,00

Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.)247 262,00247 262,00247 262,00247 262,00

Zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR)0,350,310,080,07

Rozwodniony zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,350,310,080,07

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej133 662,00226 628,0029 874,0052 682,00

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-255 450,00-11 880,00-57 094,00-2 762,00

Środki pieniężne netto z działalności finansowej-21 217,00-175 621,00-4 742,00-40 825,00

Przepływy pieniężne netto ogółem-143 005,0039 127,00-31 962,009 095,00

Przepływy pieniężne netto ogółem-143 005,0039 127,00-31 962,009 095,00
Aktywa razem1 432 221,001 322 052,00310 354,00310 450,00

Aktywa trwałe1 003 802,00918 245,00217 518,00215 626,00

Aktywa obrotowe428 419,00403 807,0092 836,0094 824,00

Zobowiązania razem566 342,00526 288,00122 723,00123 585,00

Zobowiązania długoterminowe405 373,00344 696,0087 842,0080 943,00

Zobowiązania krótkoterminowe160 969,00181 592,0034 881,0042 642,00

Kapitał własny razem865 879,00795 764,00187 631,00186 865,00

Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej861 026,00786 335,00186 579,00184 651,00

Udziały niekontrolujące4 853,009 429,001 052,002 214,00

Kapitał zakładowy185 447,00185 447,0040 185,0043 547,002020 2019
kurs z dnia bilansowego 4,6148 4,2585
średni kurs z okresu 4,4742 4,3018

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

STXA_sprawozdanie Zarzadu_2020.zip


20 STXA_Sprawozdanie z badania_skonsolidowane_JZP (P)_ESEF.zip


ESEF_STALEXPORT_AUTOSTRADY_SPOLKA_AKCYJNA_20210301.zip


STXA Sprawozdania i oceny RN za 2020 (PL).xhtml


STXA_SB Statement (RN Oświadczenie)_2020 (PL EN).xhtml


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk