• Odbierz prezent
STALEXPORT AUTOSTRADY: raport finansowy (2021-03-03 17:26)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-03
STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
STALEXPORT AUTOSTRADYMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
40-085Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Mickiewicza29
(ulica)(numer)
032 2512211032-25 30 795
(telefon)(fax)
stalex@stalexport-autostrady.plstalexport.com.pl
(e-mail)(www)
634-013-42-11271936361
(NIP)(REGON)
259400CX8FWYE71YLE070000016854
(LEI) (KRS)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

20202 01920202 019

Przychody3 463,003 767,00774,00876,00

Strata z działalności operacyjnej-6 662,00-3 878,00-1 489,00-901,00

Zysk/Strata przed opodatkowaniem158 843,00-126,0035 502,00-29,00

Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy157 577,00-829,0035 219,00-193,00

Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.)247 262,00247 262,00247 262,00247 262,00

Zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR)0,640,000,140,00

Rozwodniony zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,640,000,140,00

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-4 829,00-3 325,00-1 079,00-773,00

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-36 376,0014 251,00-8 130,003 313,00

Środki pieniężne netto z działalności finansowej-12 489,00-91 613,00-2 791,00-21 296,00

Przepływy pieniężne netto razem-53 694,00-80 687,00-12 001,00-18 757,00
Aktywa razem422 355,00275 619,0091 522,0064 722,00

Aktywa trwałe76 870,0078 362,0016 657,0018 401,00

Aktywa obrotowe345 485,00197 257,0074 865,0046 321,00

Zobowiązania razem7 519,005 854,001 629,001 375,00

Zobowiązania długoterminowe5 520,004 231,001 196,00994,00

Zobowiązania krótkoterminowe1 999,001 623,00433,00381,00

Kapitał własny razem414 836,00269 765,0089 893,0063 347,00

Kapitał zakładowy185 447,00185 447,0040 185,0043 547,00


2020 2019
kurs z dnia bilansowego 4,6148 4,2585
średni kurs z okresu 4,4742 4,3018

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

STXA_sprawozdanie Zarzadu_2020.zip


20 STXA_Sprawozdanie z badania_jednostkowe JZP (P).xhtml.zip


STXA_jednostkowe_sf_2020.zip


STXA Sprawozdania i oceny RN za 2020 (PL).xhtml


STXA_SB Statement (RN Oświadczenie)_2020 (PL EN).xhtml


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk