• Odbierz prezent
STABILNY FUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ: raport finansowy (2022-09-28 15:14)
fot. freepik.com
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr58/2022
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw.
Data przekazania:2022-09-28
STABILNY FUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
STABILNY FUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZMM PRIME TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
02-699WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
BOKSERSKA66
(ulica)( numer)
(22) 331-28-00PLFIZ000922info@mmprimetfi.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
1080022003368922591www.mmprimetfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o któym mowa w § 28 ust. 2 oie?

Nie

Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)

2022-12-30

Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)

2022-12-30

Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych
(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)

2022.11.17-2022.12.16

Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych

W przypadku, gdy łączna liczba Certyfikatów objętych żądaniami wykupu, jakie mają być zrealizowane przez Fundusz w danym Dniu Wykupu przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, Fundusz dokona redukcji liczby Certyfikatów objętych żądaniami wykupu zgodnie z następującymi zasadami: a) liczba Certyfikatów objętych żądaniami wykupu zostanie proporcjonalnie zredukowana w odniesieniu do każdego żądania wykupu; b) ułamkowe części Certyfikatów powstałe w wyniku zastosowania redukcji zostaną zaokrąglone w dół do najbliższej liczby całkowitej; c) jeżeli łączna liczba Certyfikatów objętych żądaniami wykupu ustalona zgodnie z zasadami określonymi w lit. a) i b) będzie niższa od maksymalnej liczby Certyfikatów, jakie mogą zostać wykupione przez Fundusz w tym Dniu Wykupu, każde zredukowane żądanie wykupu podlega zwiększeniu o 1 Certyfikat, w kolejności od żądania wykupu obejmującego najmniejszą liczbę Certyfikatów do żądania wykupu obejmującego największą liczbę Certyfikatów, aż do wystąpienia sytuacji, w której liczba Certyfikatów objętych żądaniami wykupu będzie równa maksymalnej liczbie Certyfikatów, jakie mogą zostać wykupione przez Fundusz, przy czym żadne z powiększonych w ten sposób żądań wykupu nie będzie obejmowało większej liczby Certyfikatów niż liczba, jaką dane żądanie obejmowało pierwotnie; d) jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie zwiększenia zredukowanych żądań wykupu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym ustępie, w szczególności gdy poszczególne żądania wykupu będą obejmować tę samą liczbę Certyfikatów, wybór żądania wykupu podlegającego zwiększeniu następuje w sposób losowy.

Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

2023-01-10

Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie

lp.

nazwa podmiotu

miejscowość

adres

Żądanie wykupu powinno być złożone przez
Uczestnika w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są należące do Uczestnika certyfikaty lub u Sponsora Emisji - Michael Strom Dom Maklerski
Szczegółowe dane
dotyczące lokalizacji
placówek Sponsora
Emisji dostępne na
stronie www.michaelstrom.pl
Szczegółowe dane
dotyczące lokalizacji
placówek Sponsora
Emisji dostępne na
stronie www.michaelstrom.pl
PlikOpis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2022-09-28Patrycja Zacharuk Specjalista ds. prawnych i administracji

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk