• Odbierz prezent
STA: Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki (2021-03-23 17:01)

Spis załączników:

Zarząd Starward Industries SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że w dniu 18 marca 2021 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 240.240,00 zł do kwoty 243.879,35 zł poprzez emisję 27.995 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,13 zł każda i łącznej wartości nominalnej 3.639,35 zł. Kapitał zakładowy Spółki po ww. podwyższeniu dzieli się na 1.875.995 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,13 zł każda, uprawniających do 1.875.995 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W związku z powyższym zarejestrowana została nowa treść §5 ust. 1 Statutu Spółki. Jednocześnie Spółka wskazuje, iż w treści Statutu w dalszym ciągu jest mowa o akcjach imiennych w odniesieniu do serii od A do F, ponieważ akcje te zostały zamienione na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariuszy z początkiem br., z uwagi na konieczność dokonania takiej operacji przed wprowadzeniem tych akcji do obrotu na NewConnect. Treść Statutu w tym zakresie zostanie dostosowana na najbliższym walnym zgromadzeniu Spółki.

Dotychczasowa treść §5 ust. 1 Statutu Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 240.240,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100) i dzieli się na:
800.000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,13 zł (13/100 złotego) każda.
244.509 (dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięć) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,13 zł (13/100 złotego) każda.
110.275 (sto dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
67.500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
114.711 (sto czternaście tysięcy siedemset jedenaście) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
73.005 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.

Aktualna treść §5 ust. 1 Statutu Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 243.879,35 zł (dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 35/100) i dzieli się na:
800.000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,13 zł (13/100 złotego) każda.
244.509 (dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięć) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,13 zł (13/100 złotego) każda.
110.275 (sto dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
67.500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
114.711 (sto czternaście tysięcy siedemset jedenaście) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
73.005 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
27.995 (dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-23 17:01:07Marek MarkuszewskiPrezes Zarządu
2021-03-23 17:01:07Mariusz AntkiewiczCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk