• Odbierz prezent
STA: Podsumowanie subskrypcji akcji serii I (2021-03-09 14:24)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu nr 1/19/02/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. (na mocy przysługującego mu upoważnienia określonego w § 8 Statutu) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji nowej emisji oraz dematerializacji akcji nowej emisji i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań tych akcji w tym systemie.

Poniżej szczegóły dot. przeprowadzonej subskrypcji akcji serii I:

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Subskrypcja akcji serii I trwała w dniach 19.02.2021 r. - 24.02.2021 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:
Zawarcie umowy objęcia wszystkich akcji serii I nastąpiło w dniu 24.02.2021 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcją objętych było 27.995 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Emisja akcji serii została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej - umowa objęcia akcji została zawarta z jednym podmiotem, który objął liczbę akcji równą wszystkim wyemitowanym akcjom serii I, w związku z czym redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
Oferta objęcia akcji serii I w liczbie 27.995 sztuk została skierowana do 1 (jednego) inwestora.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);
Akcje serii I zostały objęte po cenie emisyjnej równej 97,00 zł za jedną akcję.

6a. Informacje o sposobie opłacenia objętych akcji:
Akcje serii I zostały objęte za gotówkę.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;
Umowa objęcia 27.995 sztuk akcji serii I została zawarta z 1 (jednym) inwestorem (osobą prawną), do którego uprzednio została skierowana oferta objęcia. Oferta akcji serii I nie była podzielona na transze.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;
Akcje serii I zostały objęte przez 1 (jeden) podmiot (osobę prawną). Oferta akcji serii I nie była podzielona na transze.

8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
Podmiot, który objął akcje serii I nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9. Nazwa firmy subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego:
Nie została zawarta umowa o subemisję akcji serii I.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów.
Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii I wynosi 15 000,00 zł netto, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 15 000,00 zł,
b) wynagrodzenia poszczególnych subemitentów: 0,00 zł
c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem doradztwa: 0,00 zł
d) promocji oferty: 0,00 zł
Wartość kwoty brutto pozyskanej z emisji akcji serii I wynosi 2.715.515,00 zł.

Podstawa prawna: § 4 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-09 14:24:04Marek MarkuszewskiPrezes Zarządu
2021-03-09 14:24:04Mariusz AntkiewiczCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk