• Odbierz prezent
Spółki oraz kalendarium wydarzeń korporacyjnych na dziś – zobacz, co nowego w spółkach z GPW
fot. Materiał własny

WIG20 i mWIG40

Lotos

Szacunki wyników za drugi kwartał 2022

Grupa Lotos szacuje swój skonsolidowany zysk netto w drugim kwartale 2022 roku na 3,6 mld zł. Analitycy spodziewali się, że sięgnie on 2,78 mld zł. Szacunkowe skonsolidowane przychody Grupy Lotos ze sprzedaży wyniosły w drugim kwartale 16,41 mld zł wobec oczekiwań rynku na poziomie 13,5 mld zł. Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczona EBITDA LIFO) wyniósł 5,32 mld zł, w tym: szacunkowy oczyszczony EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu sięgnął 4,82 mld zł; szacunkowy oczyszczony EBITDA LIFO segmentu wydobywczego: 0,55 mld zł; W drugim kwartale 2022 roku na szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wpływ miał efekt LIFO w wysokości 0,04 mld zł.

PGNiG

Szacunki wyników za drugi kwartał 2022

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wstępnie szacuje, że skonsolidowany wynik EBITDA w drugim kwartale 2022 roku wyniósł 5,48 mld zł wobec 1,8 mld zł przed rokiem - poinformowała spółka w komunikacie. Analitycy spodziewali się, że EBITDA sięgnie 7,54 mld zł. EBITDA segmentu poszukiwanie i wydobycie wyniosła 8,22 mld zł wobec 1,41 mld zł rok wcześniej. EBITDA segmentu obrót i magazynowanie jest ujemna i sięga -3,39 mld zł wobec -0,22 mld zł przed rokiem. EBITDA segmentu dystrybucja wyniosła w drugim kwartale 0,4 mld zł wobec 0,54 mld zł przed rokiem, a EBITDA segmentu wytwarzanie jest na poziomie 0,23 mld zł wobec 0,17 mld zł rok temu. Skonsolidowane przychody PGNiG w drugim kwartale wyniosły 29,49 mld zł, a analitycy szacowali je na 31,6 mld zł. Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł w drugim kwartale 3,91 mld zł wobec 0,98 mld zł rok temu i konsensusu na poziomie 5,72 mld zł. Skonsolidowany zysk netto PGNiG sięgnął 0,75 mld zł wobec oczekiwań na poziomie 4,1 mld zł. Licząc od początku 2022 roku grupa PGNiG ma 76,88 mld zł przychodów (24,99 mld zł rok wcześniej), 15,07 mld zł EBITDA (5,2 mld zł przed rokiem), 11,92 mld zł zysku operacyjnego (3,42 mld zł rok temu) oraz 4,85 mld zł zysku netto wobec 2,43 mld zł przed rokiem.

PKN Orlen, Lotos

Zakończenie fuzji

Połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS. GPW Benchmark zdecydował, że usunięcie Grupy Lotos z portfeli WIG20 oraz innych indeksów giełdowych zostanie przeprowadzone w trybie korekty nadzwyczajnej po upływie dwóch dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wpisaniu połączenia z PKN Orlen do właściwego rejestru sądowego.

PKP Cargo

Budowa terminala przeładunkowego

KP Cargo rozpoczyna budowę mulimodalnego terminala przeładunkowego w Zduńskiej Woli PKP Cargo Terminale podpisało z ZUE umowę dotyczącą budowy multimodalnego terminala przeładunkowego na terenie po zlikwidowanej grupie torów odstawczo-manewrowej stacji Zduńska Wola Karsznice. Szacowana wartość umowy wynosi 100 mln zł netto . Realizacja inwestycji ma nastąpić do 31 października 2023 r. Nowy terminal ma łączyć i obsługiwać przewozy kolejowe i drogowe oraz ich kombinacje. Będzie to największy tego typu obiekt w centralnej części Polski.

sWIG80 i inne

11 bit

Nabycie akcji

Statward Industries Zarząd 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 29 lipca 2022 roku Spółka podpisała umowę objęcia 75.000 akcji serii J spółki Starward Industries S.A. po cenie emisyjnej 79 PLN za sztukę za łączną kwotę 5.925.000 PLN.

Comp

Przyjęcie strategii

Comp przyjął strategię do '25, zakłada 95-100 mln zł EBITDA w przyszłym roku. Comp przyjął strategię dla grupy do 2025 roku. Jej fundamentem jest rozwój sprzedaży związanej z urządzeniami wielofunkcyjnymi i M/platform w modelu abonamentowym oraz pozyskiwanie wieloletnich kontraktów IT. W 2023 roku EBITDA grupy na wynieść 95-100 mln zł.

Energa

Odpisy o wartości 261 mln zł

Energa dokonała odpisów na 261 mln zł, co obniży jej skonsolidowany wynik o 63 mln zł Energa z grupy kapitałowej PKN Orlen dokonała odpisów o łącznej wartości 261 mln zł po przeprowadzeniu testów na utratę wartości aktywów trwałych - poinformowała Energa w komunikacie. Odpisy obniżyły skonsolidowany wynik netto Energi w pierwszej połowie 2022 roku o 63 mln zł. Decyzje dotyczą odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce Energa Kogeneracja w wysokości 183 mln zł oraz odpisów aktualizujących wartość posiadanych przez EKO aktywów trwałych (Elektrociepłownia Elbląg, Elektrociepłownia Kalisz, Ciepłownia w Żychlinie) w łącznej wysokości 78 mln zł.

Polenergia

Spadek zysku netto r/r

Skorygowany zysk netto grupy w drugim kwartale 2022 roku wyniósł 3,5 mln zł, co stanowi spadek rok do roku o 57,3 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. W całej pierwszej połowie roku zysk netto grupy wzrósł rdr o 24 mln zł i wyniósł 119,1 mln zł. W pierwszym półroczu 2022 roku skorygowany wynik EBITDA grupy Polenergia wyniósł 211,3 mln zł i był wyższy o 24,1 mln zł rdr.

 

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych w spółkach GPW

Data

Ticker

Wydarzenie

poniedziałek 1 sierpnia 2022

 

BERLING

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2021.

 

IZOBLOK

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz akcji zwykłych imiennych serii F w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

 

MAKARONPL

NWZA ws. zmiany uchwały numer 15 ZWZ z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

 

PGFGROUP

NWZA ws. uchylenia uchwały nr 21/2019 ZWZ z dnia 28 czerwca 2019 roku oraz zmian w składzie RN.

 

SNIEZKA

Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.

 

STALEXP

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

 

WIKANA

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.

 

ZYWIEC

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.


BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk