• Odbierz prezent
Split payment. Czym jest? jak działa? Jak szybko odzyskać VAT? Wady i zalety.  Obowiązki dla firm i banków

Komisja  Europejska wydała zgodę na wprowadzenie od stycznia 2020 r. mechanizmu podzielonej płatności (MPP)w VAT jako obowiązkowego. Obowiązkowy split payment  będzie dotyczył sektorów, w których historycznie występuje  najwięcej oszustw w VAT np. branża paliwowa, handel elektroniką, stalą, złomem. Ma to na celu uszczelnienie systemu podatkowego oraz ograniczenie nadużyć i wyłudzeń.

Split payment – czym jest?                                                                                      

Split payment, czyli model podzielonej płatności (MPP) dotyczy podatku VAT. Został on wdrożony ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 sierpnia 2017 roku a obowiązuje od 1 lipca 2018 roku. Jest stosowany dobrowolnie i dotyczy  jedynie transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli w relacjach : Firma – Firma (B2B). Główna idea sprowadza się do zastosowania systemu płatności, w którym kwota podatku VAT, wydzielona z należnej sprzedawcy kwoty brutto wynagrodzenia, trafia na wyodrębniony rachunek bankowy (rachunek VAT), o ograniczonej dostępności dla sprzedawcy. Ma to zapewnić większą stabilność wpływów z tytułu VAT oraz zapobieganie unikaniu płacenia VAT.

 

Split payment – jak działa?                                                                                         

*Mechanizm Podzielonej Płatności dotyczy tylko transakcji, w których u nabywcy towaru lub usługi, powstaje podatek naliczony podlegający odliczeniu.                                            

*Mechanizm Podzielonej Płatności ma także  zastosowanie do zapłaty dokonywanej przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi, pod warunkiem otrzymania przez  nabywcę faktury na taką płatność.                                                                                                      

* Bank lub SKOK  zobowiązani są do prowadzenia dla posiadacza rachunku rozliczeniowego rachunku VAT . Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.                                                                                                                

*Nabywca nie rozdziela płatności – dokonuje jednego przelewu w polskich złotówkach przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub SKOK. W komunikacie przelewu należy podać: numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność, numer NIP dostawcy lub usługodawcy, kwotę brutto oraz kwotę podatku VAT. Płatności za zobowiązania z faktury dokonywane  są na dwa rachunki bankowe: wartość netto - na rachunek bankowy dostawcy (lub w inny sposób); VAT - na specjalny rachunek VAT dostawcy.

 

Split payment - jakie obowiązki dla przedsiębiorców i banków?

Ustawa, która daje możliwość zastosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment), nakłada na przedsiębiorców obowiązek posiadania i prowadzenia specjalnego rachunku VAT obok rachunku rozliczeniowego.

Banki obsługujące przedsiębiorców mają z kolei obowiązek, aby rachunek VAT otwierać do każdego konta rozliczeniowego. Taki sam obowiązek mają spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i).

Na wniosek posiadacza rachunku, bank lub SKOK może otworzyć jeden rachunek VAT dla kilku rachunków rozliczeniowych.

Gdy płatność zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na rzecz podatnika innego niż wskazany na fakturze zakupowej - podatnik, na rzecz którego dokonano płatności, odpowiada solidarnie wraz z dostawcą za nierozliczony przez dostawcę podatek.

Split payment –jakie korzyści?                                                                                                                     

* Przyspieszony zwrot VAT-w przypadku, gdy podatnik wraz z deklaracją złoży do urzędu skarbowego wniosek o zwrot nadwyżki podatku na swój rachunek VAT, US będzie zobowiązany do dokonania zwrotu VAT w ciągu 25 dni (bez możliwości przedłużenia terminu).                                               

*Brak stosowania podwyższonych odsetek od zaległości w VAT - ustawa przewiduje rezygnację ze stosowania podwyższonych odsetek za zaległości w VAT powstałych za okres, za który podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę podatku naliczonego, której 95% wynika z faktur, zapłaconych z zastosowaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności (z wyłączeniem sytuacji, gdy zaległość podatkowa przekracza dwukrotność podatku naliczonego).                                                                                                                                  

*Brak sankcji VAT i zasady solidarnej odpowiedzialności- na podatnika wybierającego split payment nie będzie nakładana sankcja VAT (do kwoty podatku naliczonego wynikającej z otrzymanej faktury zapłaconej z zastosowaniem MPP), nie znajdą także zastosowania przepisy dotyczące solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy.                                                                                                                                                                                                                                                      *Zmniejszenie kwoty zobowiązania podatkowego - jeżeli zapłata zobowiązania podatkowego z tytułu podatku następuje w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin określony dla zapłaty podatku, kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku do zapłaty można obniżyć o kwotę wyliczoną według wzoru:

 

S = Z x R x N/360

 S –kwota, o którą obniża się kwotę zapłaty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku, wyrażoną w zaokrągleniu do pełnych złotych,

Z –kwota zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikająca z deklaracji podatkowej przed obniżeniem tego zobowiązania,

 R –stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego obowiązująca na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku,

N –liczba dni od dnia, w którym zlecono przelew, z wyłączeniem tego dnia, do terminu określonego dla zapłaty podatku, włącznie z tym dniem.

Podatek jest w całości płacony z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż określony dla zapłaty podatku, to należny do zapłaty podatek można obniżyć o wyliczoną kwotę. Wskutek tego mniejszy jest podatek do zapłaty.

 

Split payment – co dalej?

Komisja Europejska wyraziła zgodę, aby na czas od 1 marca 2019 roku do 28 lutego 2022 roku Polska wprowadziła obowiązkowy split payment. Obecnie Ministerstwo Finansów opracowuje zmiany w przepisach, które wprowadzą obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP) od stycznia 2020 roku. Będzie on dotyczyć wybranych branż, w tym:                                                                                              

- robót budowlanych, wykończeniowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych;                                  

- dostawy wyrobów ze stali, komputerów, laptopów smartfonów, konsol do gier wideo, telewizorów, cyfrowych aparatów fotograficznych i kamer wideo, paliwa napędowego  i opałowego, węgla, biżuterii, niektórych części do samochodów i motocykli. Sprzedawcy będą zamieszczać na swoich fakturach informację o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności. Będzie to ułatwieniem dla nabywców aby nie mieli wątpliwości, iż w przypadku danej faktury są zobowiązani dokonać zapłaty z zastosowaniem split payment.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             


Janek Gajewski

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Ekonomii Finansów i Zarządzania. Aktywny inwestor obecny na rynku Forex od 9 lat. Inwestuje głównie na długoterminowych pozycjach i specjalizuje się w analizie technicznej. Pracował w bankowym dziale analiz na stanowisku anlityk finanoswy.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk