• Odbierz prezent
SONEL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. na dzień 30.06.2022 roku. (2022-05-27 16:34)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2022
Data sporządzenia:2022-05-27
Skrócona nazwa emitenta
SONEL S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. na dzień 30.06.2022 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy, działając na art. 399 § 1, art. 4021§ 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r., o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Świdnicy przy ul. Wokulskiego 11.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SONEL w 2021 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2021.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2021.
9. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2021.
10. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2021.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SONEL za 2021r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SONEL S.A. za 2021 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za 2021r.
15. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2021 r.
16. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2021 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu- Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2021 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu- Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2021 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu- Tomaszowi Hodijowi - z wykonania obowiązków w 2021 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu- Tomaszowi Wiśniewskiemu - z wykonania obowiązków w 2021 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej-Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2021 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej- Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2021 r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej- Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2021 r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej- Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2021 r.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej- Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2021 r.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
27. Podjęcie uchwał w sprawie długości kadencji członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
28. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2021.
30. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018r., poz. 757), przekazuje:

1. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych.
2. Projekty uchwał.
3. Formularz pełnomocnictwa.
4. Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2021.

Zarząd SONEL S.A. oświadcza, że Rada Nadzorcza, na podstawie § 23 ust. 2 pkt. 7 Statutu Sonel S.A. oraz zgodnie z zasadą 4.7 „Dobrych praktyk Spółek notowanych na GPW 2021”, pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., które odbędzie się w dniu 30.06.2022 r., za wyjątkiem uchwał dotyczących absolutoriów dla członków Rady Nadzorczej.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.sonel.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.
Załączniki
PlikOpis
Ogloszenie_Zarzadu_o_zwolaniu_WZA_SONEL_S.A..pdfOgłoszenie Zarządu o zwołaniu WZA SONEL S.A.
Projekty_uchwal_na_WZA.pdfProjekty uchwał na WZA
Formularz_pelnomocnictwa.pdfFormularz pełnomocnictwa
Roczne_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_SONEL_S.A.za_rok_2021.pdfRoczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarzadu i Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


SONEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SONEL S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
58-100Świdnica
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stanisława Wokulskiego11
(ulica)(numer)
(74) 85 83 800(74) 85 83 809
(telefon)(fax)
sonel@sonel.plwww.sonel.pl
(e-mail)(www)
8840033448890236667
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Tomasz Hodij
Członek Zarządu
2022-05-27
Anna Pilska
Prokurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk