• Odbierz prezent
giełda papierów wartościowych gpw

Zysk netto Grupy Kapitałowej GPW uplasował się na solidnym poziomie 28,5 mln zł w I kw. 2018 r. pomimo niesprzyjającej aktywności na rynku finansowym. Przychody ze sprzedaży wyniosły 85,9 mln zł w I kw. 2018 r. Zarząd GPW rekomenduje wypłatę dywidendy na poziomie 92,3 mln zł (2,20 zł na akcję)

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w I kw. 2018 r. wypracowała 85,9 mln zł przychodów ze sprzedaży i osiągnęła 28,5 mln zł zysku netto. Zysk EBITDA w tym okresie wyniósł 42,6 mln zł. Przychody ze sprzedaży spadły o 5,6% wobec I kw. 2017 r. i o 6,8% wobec IV kw. 2017 r. Spadek przychodów w ujęciu rocznym wynika z niższej aktywności inwestorów, natomiast kwartalnie jest efektem niższych wolumenów osiągniętych w pierwszych trzech miesiącach tego roku na rynku finansowym, zwłaszcza porównując wolumeny z rekordowym I kw. 2017 r. Niższe przychody kwartał do kwartału to także efekt spadku aktywności uczestników na rynkach finansowych i przede wszystkim towarowym wobec IV kw. 2017 r.

- Za kilka tygodni Zarząd GPW przedstawi aktualizację strategii na lata 2014-20, w której przedstawimy konkretne inicjatywy strategiczne zorientowane na poprawę pozycji konkurencyjnej i wzrost EBITDA. Nasze prace idą w parze z pracami nad rządową strategią rozwoju rynku kapitałowego, która pod lupę weźmie kwestie regulacyjne i instytucjonalne. Ten rok jest zatem kluczowy dla wytyczenia kierunków rozwoju naszego parkietu – mówi Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Koszty operacyjne w I kw. 2018 r. wzrosły o 4,0% w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem i spadły o 1,3% wobec poprzedniego kwartału 2017 r. do 48,4 mln zł. Wskaźnik kosztów do przychodów ukształtował się na poziomie 56,3% wobec 51,1% w I kw. 2017 r. oraz 53,1% w IV kw. 2017 r. W kosztach I kwartału 2018 r. ujęta jest rezerwa 9,0 mln zł z tytułu opłaty rocznej na rzecz KNF na poziomie Grupy Kapitałowej, wobec 11,4 mln zł w I kw. 2017 r. Na wzrost kosztów I kw. 2018 r. w ujęciu rocznym wpłynęły przede wszystkim wyższe koszty amortyzacji w związku z wdrożeniem dwóch nowych systemów TGE w 2017 r. oraz koszty osobowe łącznie w związku z wyższym zatrudnieniem i wyższymi rezerwami na nagrody roczne w 2018 r.

Zarząd GPW rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 92,3 mln zł, co wyniesie 2,20 zł na akcję i stanowi 63,3% skonsolidowanego zysku netto spółki GPW za rok obrotowy 2017 przypadającego akcjonariuszom GPW i skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych. Rekomendacja jest zgodna z obowiązującą polityką dywidendową GPW.

 

Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za I kw. 2018 r.

Zysk netto

Zysk netto Grupy GPW w I kw. 2018 r. wyniósł 28,5 mln zł, więcej o 2,7% niż rok wcześniej i mniej o 27,7% niż w IV kw. 2017 r. Spadek zysku netto w ujęciu kwartalnym to efekt niższych przychodów z rynku finansowego o 10,9%, a także wyższych o 4,0% kosztów w I kw. 2018 r. Na wynik netto wpłynął także spadek o ponad połowę udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych w stosunku do ubiegłego roku - do 0,7 mln zł.

Przychody z rynku finansowego

W I kw. 2018 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 49,6 mln zł, co oznacza spadek względem poprzedniego roku o 10,9% oraz o 4,4% kwartał do kwartału. Tym samym przychody z rynku finansowego stanowiły 57,7% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW w porównaniu do 61,1% w I kw. 2017 r. i 56,3% w IV kw. 2017 r. Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu: obsługi obrotu, emitentów i sprzedaży informacji.

Obsługa obrotu na rynku finansowym

W I kw. 2018 r. przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 32,9 mln zł w porównaniu do 38,8 mln zł rok wcześniej. Jest to spadek o 15,3% rdr i 5,0% kdk. Na wynik największy wpływ miał spadek przychodów z obrotu akcjami i innymi instrumentami udziałowymi – o 17,6% rdr i 8,5% kdk do 24,9 mln zł. Z kolei w I kw. 2018 r., w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej, znaczący wzrost przychodów odnotowano na pozycji przychodów z tytułu obrotu instrumentami pochodnymi o 20,9% do 3,2 mln zł.

Obsługa emitentów

W I kw. 2018 r. przychody Grupy GPW z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 5,9 mln zł w porównaniu do 6,3 mln zł zarówno w I kw. 2017 r., jak i IV kw. 2017 r. Przychody z tytułu opłat za notowania osiągnęły 5,1 mln zł w I kw. 2018 r. (-1,9% kdk i 2,2% rdr). Wyższa kapitalizacja spółek na koniec 2017 r. wobec osiągniętej rok wcześniej, będąca podstawą przy wyliczeniu opłat za notowanie, nie zrekompensowała spadku liczby spółek w ujęciu rocznym (482 vs. 487 spółek). Niższe aktywności na rynkach IPO i SPO w I kw. 2018 r. wobec I kw. i IV kw. 2017 r. przyczyniły się do spadku do 0,8 mln zł przychodów z tytułu wprowadzenia w I kw. 2018 r. wobec 1,2 mln zł w I kw. 2017 r. i 1,3 mln zł w IV kw. 2017 r.

Sprzedaż informacji

Przychody ze sprzedaży informacji w I kw. 2018 r. osiągnęły poziom 10,8 mln zł, co oznacza wzrost o 3,1% rok do roku i jednocześnie spadek o 2,1% względem IV kw. 2017 r. Przychody z tej linii stanowiły 12,5% przychodów ze sprzedaży Grupy GPW.

Przychody z rynku towarowego

W pierwszym kwartale 2018 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 36,2 mln zł, o 3,1% więcej niż rok wcześniej i o 9,9% mniej niż w IV kw. 2017 r. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy GPW w I kw. 2018 r. wyniósł 42,1%. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu: obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia i rozliczenia transakcji.

Obsługa obrotu na rynku towarowym

Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym w I kw. 2018 r. wzrosły o 13,9% rdr oraz spadły o 12,1% kdk, do 17,7 mln zł. Przychody z obrotu energią wyniosły 3,1 mln zł w I kw. 2018 r., wzrosty o 71,0% rdr i o 9,0% kdk. Natomiast w I kw. 2018 r. przychody z obrotu gazem spadły o 10,4% rdr i o 25,3% kdk do 2,3 mln zł. Przychody z tytułu obrotu prawami majątkowi do świadectw pochodzenia wzrosły w pierwszym kwartale 2018 r. o 9,9% rdr i spadły o 16,6% kdk do 9,5 mln zł. Przychody Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego w I kw. 2018 r. wyniosły 2,8 mln zł w porównaniu do 2,6 mln zł w I kw. 2017 r. i 2,9 mln zł w IV kw. 2017 r. Wysokość innych opłat od uczestników rynku zależy w dużej mierze od liczby i aktywności Członków IRGiT, w szczególności liczby wykonywanych transakcji.

Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W I kw. 2018 r. przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 7,1 mln zł, co oznacza spadek o 21,8% rdr i o 10,5% mniej niż w IV kw. 2017 r. Znaczny spadek przychodów z tytułu prowadzenia RŚP wynika ze spadku liczby umorzonych praw majątkowych (wolumeny spadły o 84,9% rdr i o 62,0% kdk).

Rozliczenie transakcji

Przychody z rozliczenia transakcji w I kw. 2018 r. wyniosły 11,3 mln zł, o 8,9% mniej niż rok wcześniej i o 6,2 % więcej niż w IV kwartale 2017 r. Na zmianę przychodów z tego tytułu wpływ mają wolumeny obrotu na wszystkich rynkach prowadzonych przez TGE.

Sprzedaż informacji

Przychody ze sprzedaży informacji na rynku towarowym w I kw. 2018 r. osiągnęły poziom 98 tys. zł wobec 85 tys. zł w I kw. 2017 r. i 92 tys. zł w IV kw. 2017.

Koszty działalności operacyjnej

W I kw. 2018 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 48,4 mln zł, czyli 4,0% więcej niż w analogicznym okresie w 2017 r. i 1,3% mniej niż w IV kw. 2017 r. W I kwartale tego roku wskaźnik kosztów do przychodów ukształtował się na poziomie 56,3% w porównaniu do 51,1% w I kw. 2017 r. i 53,1% w IV kw. 2017 r.

Porównując koszty pomiędzy kwartałami należy zwrócić uwagę na niższy poziom opłaty Grupy GPW za nadzór nad rynkiem kapitałowym niż przed rokiem, zaksięgowany na poziomie 9,0 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 11,4 mln zł w I kw. 2017 r. oraz niższe koszty usług obcych w I kwartale tego roku wynoszące 9,9 mln zł w I kw. 2018 r. i 9,0 w I kw. 2017 r. wobec 20,3 mln zł w IV kw. 2017 r.

Łączne koszty osobowe wyniosły 17,4 mln zł w I kw. 2018 r., o 11,3% więcej rdr i o 1,3% więcej kdk. Wzrost kosztów rok do roku wynika z większego zatrudnienia oraz wyższych rezerw zawiązanych na niewykorzystane urlopy. Wzrost kosztów amortyzacji o 22,4% rdr oraz o 3,4% kdk do 7,8 mln zł wynika z amortyzacji dwóch nowych systemów wprowadzonych w 2017 r.: X-Stream (maj) i Sapri (listopad). W I kwartale 2018 r. GK GPW odnotowała spadek kosztów czynszów o 3,9% rdr i wzrost o 19,4% kdk w wyniku ujęcia w kosztach I kw. 2018 r. opłat czynszu za siedzibę TGE w 2017 r. i za I kw. 2018 r. w rezultacie późniejszego niż planowano zakończenia umowy dzierżawy tej powierzchni.

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych

W I kw. 2018 r. zysk Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych wyniósł 0,7 mln zł w porównaniu do 1,5 mln zł w I kw. 2017 r. oraz 1,9 mln zł w IV kw. 2017 r. Na udział w zyskach jednostek stowarzyszonych miały wpływ przede wszystkim wyniki Grupy KDPW i Aquis Exchange. W I kw. 2018 r. zysk KDPW przypadający na GPW wyniósł 1,6 mln zł w porównaniu do 2,0 mln zł rok wcześniej. Platforma obrotu Aquis Exchange wygenerowała w I kw. 2018 r. stratę, z której 0,9 mln zł przypadło na Grupę GPW, w porównaniu do 0,8 mln zł straty w I kw. 2017 r.


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk