• Odbierz prezent
SOHO DEVELOPMENT: raport finansowy (2021-03-01 18:32)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla innych emitentów
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-10-01 do 2020-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2021-03-01
SOHO DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
SOHO DEVELOPMENTDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-808Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mińska25
(ulica)(numer)
022 323 19 00022 323 19 01
(telefon)(fax)
www.sohodevelopment.pl
(e-mail)(www)
5261029318010964606
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży3084 25267993
Koszt własny sprzedaży-172-3 159-38-738
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży1361 09330255
Koszty sprzedaży0-430-10
Koszty ogólnego zarządu-1 324-2 669-290-623
Zysk (strata) ze sprzedaży-1 188-1 619-260-378
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 304-1 477-285-345
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-1 300-1 490-284-348
Zysk (strata) netto za okres-1 516-1 492-332-348
Zysk (strata) za okres przypadający na akcjonariuszy Emitenta-1 516-1 492-332-348
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 345-708-294-165
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1611 131-35264
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej0000
Aktywa trwałe40168787161
Aktywa obrotowe29 56834 4596 4078 092
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta26 24531 7685 6877 460
Zobowiązania długoterminowe53521112
Zobowiązania krótkoterminowe3 6713 326795781
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)0,951,150,210,27
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO)-0,06-0,05-0,01-0,01
Liczba akcji na dzień bilansowy27 530 11127 530 11127 530 11127 530 111
Średnia ważona liczba akcji27 530 11127 530 11127 530 11127 530 111

Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Emitenta. Liczba akcji wynosiła 27.530.111 na dzień 31.12.2020 r. oraz 31.12.2019 r.

Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek wyniku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie. Średnia liczba akcji wynosiła 27.530.111 za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.

Na dzień bilansowy Emitent nie posiadał akcji własnych.

Poszczególne pozycje zostały wyrażone w tysiącach złotych, chyba że stwierdzono inaczej.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SAFQSR 1Q 2020-2021_SHD SA.pdfSkonsolidowane i jednostkowe SF GK SHD S.A. za 1 kwartał 2020_2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01Maciej WandzelPrezes Zarządu
2021-03-01Mariusz OmiecińskiCzłonek Zarządu
2021-03-01Beata MatasekGłówna Księgowa


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk