• Odbierz prezent
SOFTBLUE S.A.: Informacja o dofinansowaniu projektu realizowanego przez Spółkę (2021-03-26 20:23)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
SOFTBLUE S.A.
Temat
Informacja o dofinansowaniu projektu realizowanego przez Spółkę
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Softblue S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 26 marca 2021 r. powziął wiedzę, że Departament Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przedstawił listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-379/20, ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Wsparcie rozwoju sfery B+R w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wśród projektów wybranych do dofinansowania jest projekt Softblue S.A. pn. Stworzenie natywnie chmurowego rozwiązania symulującego tłumy osób na potrzeby nowoczesnych gier wideo, animacji, prezentacji oraz platform szkoleniowych.

Całkowita wartość projektu to 4.071.601,59 (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset jeden złotych 59/100). Kwota dofinansowania wyniesie 2.960.369,91 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 91/100).

O podpisaniu umowy i otrzymaniu dofinansowania Emitent będzie informował w kolejnych raportach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SOFTBLUE S.A.USŁUGI INNE
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-063BYDGOSZCZ
(kod pocztowy)(miejscowość)
JANA ZAMOYSKIEGO2B
(ulica)(numer)
+48 52 340 50 30+48 52 340 50 30
(telefon)(fax)
SEKRETARIAT@SOFTBLUE.PLWWW.SOFTBLUE.PL
(e-mail)(www)
9671355663341338798
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26MICHAŁ KIERULPREZES ZARZĄDUMICHAŁ KIERUL

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk